OCR Output

2

reglemente, hvaraf ett exemplar här bilägges, måtte i tillämpliga
delar få gälla under innevarande år för antydda förening.
Bureå den 27 Mars 1908. Skellefteå den 27 Mars 1908.

För Bure Aktiebolag: Sävenäs Aktiebolag:
K. E. Friman. 2 ”"UnO”Tillyo

I anledning häraf varder vederbörande strand-, bro-, fiske¬
och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt är i fråga, häri¬
genom förelagdt, att sist inom fjorton dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Nysätra, Burträsks och Löfångers socknars kyr¬
kor uppläst, hit inkomma med skriftligt svar å ansökningen, vid
äfventyr, om det försummas, att sådant icke anses utgöra hin¬
der för målets afgörande; kommande ansökningshandlingarne
under tiden att hållas tillhanda hos: kronofogden 1 Skellefteå
fögderi.

Det åligger kronolänsmännen i Nysätra, Burträsks och
Löfångers distrikt att skyndsamt befordra denna kungörelse till
uppläsning i respektive kyrkor samt däröfver till vederbörande
kronofogde insända bevis.

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.

N:o 57. Författningsenligt intages följande

Kungörelse.

Genom auktion, som Måndagen den 18 nästkommande Maj
kl. 12 på dagen förrättas å Umeå härads tingshus, kommer i den
ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgadt, att försäl¬
jas Nils Anderssons i Klintsjö konkursmassas fasta egendom
kronoskattehemmanet ?/e« mtl N:o 1 Klintsjö i Vännäs socken.

Å hemmanet finnas följande i försvarligt skick varande
åbyggnader, nämligen:

1:0) Mangårdsbyggnad af timmer på stenfot under spåntak,
indelad till förstuga och 3 boningsrum, hvaraf ett är inredt tull
kök och ett annat till brygg- och bagarstuga;