OCR Output

/

¬

2:0) Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Åberopande vår gårdagsansökan rörande interimsflottning
innevarande år uti Flarkån jämte dess tillflöden Kolabodaån och
Vebomarksån, få vi härmed vördsamt anhålla att Konungens
Befallningshafvande för underlättandet och ordnandet af antydda
interimsflottning måtte, antingen helt eller delvis i samband med,
eller ock fullkomligt fristående från, vår gårdagsansökan, besluta:

a) i enlighet med föreskrifterna uti Edra utslag den '"/s
1899 och ?!/;2 1906:

att flottningstiden fastställes till den 10 Juni;

att följande distriktsindelning tillämpas:

för Flarkån:

Distr. 1 f. o. m. Risvattensjön till Klintsjöåns utlopp,
FR > Klintsjöåns inlopp till Kolabodaåns utlopp,
OT > Kolabodaåns > >» utloppet i Gumboda¬

fjärden;

för Kolabodaån:

» Hössjön till Vebomarksåns inlopp,
vr > Vebomarksåns inlopp till utloppet i Flarkån;

för Vebomarksån:
> Mossaträsket till utloppet i Kolabodaån;

b) i enlighet med Edert utslag den ?"/2 1906:

att den för flottning i Bure älf fastställda fördelningsgrun¬
den af flottningskostnaderna på de olika virkesslagen enligt be¬
stämmelserna i reglementets 8 3 och reglementet vidfogade tabell¬
bilagor, måtte i nu ifrågavarande vattendrag få tillämpas under
interimsflottningen, samt

att, därest Konungens Befallningshafvande, på grund af
bestämmelserna i 8 10 af gällande flottningsstadga, finner skäligt
föreskrifva att flottningsförening skall bildas, som omhändertager
interimsflottningen i vattendragen, det af Konungens Befallnings¬
hafvande den 3/2 1906 för Bure älfs flottningsförening fastställda