OCR Output

Konumseens Belallnneshalvandes I Västerbottens län
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 56--58.

Uppläses i Nysätra, Burträsks och Löfångers soeknars kyrkor.

N:o 56. Hit hafva ingifvits följande handlingar:

Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Under hänvisning dels till Edra utslag den 6 Mars 1899
och 31 December 1906, däruti Ni förklarat, att i Flarkån med
dess tillflöden Kolabodån och Vebomarksån allmän flottled vara
skall, dels till Bure Aktiebolags skriftliga ansökningar: den 25,
28 och 31 Oktober 1907 rörande förlängning af tiden för regle¬
ringsbyggnadernas utförande m. m., få undertecknade bolag, som
under innevarande vinter till vattendragen ifråga utdrifva virke
afsedt att framflottas till kusten, härigenom vördsamt, med stöd
af 88 mom, 2 + gällande flottningsstadga den 30 December 1880,
och då ett uppehåll med flottningens bedrifvande i angifne vat¬
tendrag skulle åstadkomma väsentlig olägenhet och "skada, ej
allenast för oss såsom enskilde virkesägare utan äfven för skogs¬
ägare, som till vattendragen för afsalu "innevarande vinter fram¬
fört virke, anhålla det Konungens Befallningshafvande måtte
meddela tillstånd till interimsflottning för innevarande år uti
meranämnda vattendrag.

Under förhoppning att Konungens Befallningshafvande
måtte, med hänsyn till frågans vikt och betydelse för såväl oss
som den ort densamma berör, bevilja den gjorda framställningen,
våga vi vördsamt anhålla att ärendet beredes den skyndsamma
behandling, som, 1 följd af den snart förestående flottningstiden,
är af nöden.

Bureå den 26 Mars 1908. Skellefteå den 26 Mars 1908.

För Bure Aktiebolag: Sävenäs Aktiebolag:
KE; Friman. Uno Tilly.