OCR Output

2

komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Vän¬
näs distrikt att befordra denna kungörelse till uppläsning i di:
striktets kyrka och däröfver hit insända bevis.

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag.
N:o 55. Författningsenligt intages en så lydande
»Kungoörelse.

Å exekutiv auktion, som Måndagen den 27 nästa April
kl. 1 e. m. hålles i till tingslokal upplåten lägenhet i Bagaren
N. M. Lindqvists gård inom Lycksele municipalsamhälle, kommer
i den ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgadt,
att försäljas Handlanden Eric Jonssons konkursmassa tillhöriga
fasta egendom, tomten 64 a och b å Lycksele handels- och
marknadsplats, med därå uppförda åbyggnader.

Å tomten finnas 1:o boningshus, uppfördt i två våningar,
indelade å öfre botten i tre rum och kök, samt i nedre botten
i butikslägenhet, tre rum och kök jämte balkong; 2:0 flygel¬
byggnad och därmed sammanbyggd uthusbyggnad, indelad i bu¬
tik jämte två lägenbeter å nedre botten, bestående hvardera af
ett rum och kök, samt en lägenhet å öfre botten med två rum
och kök; uthusafdelningen inrymmer ladugård med foderskulle,
matbod, vedbod och iskällare med svale. Tomten med äbygg¬
nader, som är taxerad till 13,900 kronor, saluvärderades till
15,000 kronor. De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendo¬
men utgå, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas,
äga att sin rätt därvid iakttaga.

Lycksele, i Kronofogdekontoret, den 16 Mars 1908.

a
Bertil Helleberg.>

Umeå, i Landskansliet, den 30 Mars: 1908.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Trycke2rier,