OCR Output

Konungens. Delallningshalvandes i Västerhottens kän
Kungörelser

år 1908.
Ser. B. Landskansliet. N:ris 53--55.

Uppläses i Skellefteå, Byske och Jörns socknars kyrkor.

N:o 53. Uti en hit ingifven skrift har styrelsen för Kåge
älfs Flottningsförening anhållit om fastställelse å skriften bilagdt,
af delägarne i föreningen å ordinarie sammanträde den 17 uti
innevarande månad antaget förslag till nytt reglemente för för¬
eningen; och varder, i anledning häraf, den eller dem, hvilkas
rätt är 1 fråga, härigenom förelagdt, att, sist inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå, Byske och Jörns
socknars kyrkor uppläst, hit ingifva till Konungens Befallnings¬
hafvande ställdt yttrande i anledning af ofvanberörda framställ¬
ning, vid äfventyr, att dylikt yttrandes uteblifvande icke kom¬
mer att hindra ärendets afgörande i befintligt skick; kommande
ansökningshandlingarne under tiden att hållas tillhanda hos
kronofogden i Skellefteå fögderi. Det åligger Kronolänsmannen
1 Skellefteå norra, Byske och Jörns. distrikt att befordra denna
kungörelse till uppläsning i respektive kyrkor samt häröfver till
vederbörande kronofogde insända bevis.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 54. Sedan Olof Lundqvist anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren P. V. Gawell att utstaka gränser¬
na emellan norra: skiftet till ägolotten litt. Ae. 230 /s78707 mantal
Nyby bys tillökningsskatt i Vännäs socken och därinom belägna
urfjällsägor till Nyby by, varder, jämlikt:13 ST Kungl Majs
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrigeive¬
derbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
atv, vid äfventyr at talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Vännäs sockens kyrka uppläst, Hit in.