OCR Output

2

hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 52. VFörfattningsenligt kungöres följande
»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å Umeå härads
tingshus Måndagen den 4 nästkommande Maj kl. tolf på dagen,
kommer att försäljas från Olof Sandgren i Löfön utmätta hem¬
mansdelen !/s2 mantal N:o 12 Degernäs i Umeå socken, hvilket
hemman saknade andra åbyggnader än tvänne i försvarligt

skick varande lador.

Å hemmansdelen, som saluvärderats till 1,200 kronor,
kunna utsås 1 hektoliter korn och 1 hektoliter potatis.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäl¬
das, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga
att sin rätt därvid bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de,
hvilka på grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egen¬
domen eller rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån
af egendomen, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall
oansedt försäljningen äga bestånd, före auktionen till auktions¬
förrättaren ingifva i hufvudskrift eller besannad afskrift den
handling, därå rättigheten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 18 Mars 1908.
J. A. Hanson.”

Umeå, i Lanskansliet, den 23 Mars 1908.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.