OCR Output

Konungens. Befallningshalvandes I Västerbottens Tan
Kungörelser

nocår: 1908,

Ser. B. Landskansliet. N:ris 50--52.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 50. Sedan Johan Wikström och Karl Wikström an¬
hållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell
att verkställa laga klyfning på hemmanet >5/32 mantal N:o 1
Medle i Skellefteå socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen PE kan, härigenom förelagåt, att,
vid äfventyr af talans Förlatt, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkom¬
ma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i va¬
let af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Skel¬
lefteå norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o o1, Karl Karlsson, Olof Hjalmar: Karlsson, Alba:
ham Nordlund, Gustaf Melander, J. P. Nordlund och Olof Holm¬
qvist hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmäta¬
ren, Kaptenen Theodor Linder att verkställa laga. skifte å hem¬
manet !/+ mantal N:o 1 Stöfverfors i Skellefteå socken; Och varder
1 änlednivg häraf, jämnkt 1918 I Kungl Majts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättnin¬
gen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid ätventyr af talans för¬
lust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skel¬
lefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra distrikt att