OCR Output

2
Johansson i Nybyn, Nysätra socken, tillhöriga lägenheten Elfs¬
backa, afsöndrad från hemmanet !?/25s6 mantal Gumboda N:o 16
i samma socken.

Lägenheten innehåller en ägovidd af 12,306,5 kvm. och
är belägen å den s. k. Kasamyran, c:a 3 km. från allmänna
landsvägen vid Anäset.

Åbyggnader och skog saknas å lägenheten, som består
af odlingsland och hårdvallsslått, hvilken i medeltal gifver två
skrindor hö årligen. Jordmånen utgöres af mulljord på ler¬
botten.

Lägenheten är saluvärderad till 200 kronor.

De, som hafva fordringar, de där böra är egendomen
utgå, eller annan rätt, som vid auktionen skall iakttagas, äga
att sin rätt därvid bevaka.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 6 Mars 1908.
Alarik Dalqvist.>

Omeå, i Landskansliet, den 16 Mars 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Ureå Tryckerier,