OCR Output

(2«crfva Vate. Kap. 17.) 35

17 Kap. - —
Om foskerfökåldrar och forterbam «

is.

Msill näxjon upptaga fosterbamz tages WHAT-W dertill afbarnets egna
föräldrar eller, der üng Uf föVäIDMVM lszpers Hf dsß »Närmaste frönded
och den, spm kjll förmpndare sakt är. Satuxas e1 frandeg och förmyndake
M bamkin koste-an lemnaz Pröfwe Mitten, om det fke ma. «

2 H» ·Ejwareenamakentillåtet att, Utan den andras smntycke,fo.sterbam
upptngm ej eller mä till fosterbam upptagas den, fom äldre är,äntolf är-.

5 S. Nu är lof'till fosierbaens Upptagande lenmadh fom i.1 Z sågszl
gifwe då den, fom barnet upptager, det an hos Mitten i den ort,derbar¬
nets hemwist är; .och warde det i förmyndareprotokollet teknadt.

4 I. Upptager nägon hittebarn, eller annat« barn, hwars föräldrar el¬
lcr frändee okånde äroz då skall det likqledes hos Mitten i den ort, der
bat-net taget är, angifwas och i protokoslet teknas, som i Z Z fägsz War¬
de ock deroms i allmänna tidningama kungjordt. Gifwa Ej fökåldmr flg·
tillkänna och fordra bqrnet tillbaka, inom år och dag fedethkOth War-;
äge den, somxbarnct Upptagit, rätt att det, fåfom fostetbarm Kehållap

5 S. Sedanfosterbarn upptaget är, waren fosterföräldrar pligkige akk»
om deßföda och uppfostran draga försorg, till deß det sig fielf nåra kan.
Dö fostcrföräldrar förc den tid, och«äger ej barnet annan tillgångz då—
ikall af dems qwarlätenfkap afsättas hwad till barnets föda och uppfostrcm
fkäligen tarfidas, efter boets tillstånd, dock sä, att bröstarfwingar ej» för si-»
Ua behof nödig tillgång sakna: cir tesiamentcgjordtz gälleockför fostesbaklh
fdm omyndigt, sjukt eller litet wetande är, .h1vadi.10 KAP- Z Vch 4 ZZ «
·W.b1«ösiarfwinge siadgas- . —- «

Fis· Fosterföräldrar ägen famma makt ofMr det IMM- de till fosiean
tagkt, som föråldw hafwa öfwek egna barnz ware ock om fosterbamz
plcgt alt«fosterföräldms wärda och förfökja lag- sOM i IS Kapk sägss

Nu äk kof kzkl spstkkbams upptagande Ietntmdt af fränder och för¬
UIPUVMisDC fökzkdmk dsde Fro, fom i 1 Z fågs: äger barnet arfsmedek
Mk Mde killgängay och pröfwar Rätten, när anmålan iker cfker tp i Z H
stadgadk ar- dem ej mep såkekhet kunna åt foste.rföräldr,ama·Anförtwszstör¬
VVVUO dä- Akt De skvla under förmpndarens wärd förblifwa.

O—L

Ve¬