OCR Output

BLI (Ärfda Balk. «Kalp. «1—5.· 16.)

är. Lag samma ware, der ej tilltrlädandc förmyndare eller mälsmaminom
lika tid, utfökt den omyndigas fordranhos den, somförutförnthdare warit.
«195. Förmyndare äge rätt till arfwodc för sin mödaz dock mä det
arfwode i allmänhet ej högre tagas, äu till fjettedele11«af den owan
gas årliga "räntor och inkomster. Hat han ej haft ränta ekle-: inkomst, el¬
’lcr sinnes det arfwode, nu sagdt är, mot förnwndarens möda ej swa¬
ras fätte då" Råiten arfwodet ut, efter ty som skäligt pröfwas, dä
twist Uppståkz famma lag ware; dkr det arfwode, förmyndarc sig beräkI
nat, större är, äu som emot hans möda siäligen swara kan, ändå att
det ej öfwerstiger sjetcedelen af den omyndigas räutor och inkomster. Fin¬
Uezföismpndare hnfwa den omyndigas egendom oredligen förwaltqtz wars
allt arfwode qwitt. Har han försatt den omyndigas medel och—gitter
dem ej till fullo återgäldaz gänge bristen iafräkning på det arfwode,
han eljest njuta skulleY "

90 g. Äk god man förordnad i de fall, fom i Z KAP· 9 S-4 KAPJSL
6 Kap. 5 S, 14 Kap. 4 Z, och detta Kapitels IZ S sägasz wärde hwad
hohem betrodt är; och äge den, för hwilken han god man är, förmånsrätt
i hans gods,· som i 17 I om omyndigs rätt hos förmyndare stadgasz via¬
te ock gode manneu arfwode, efter tp som mot hans beswcir ikäligen fwara
kam Lag fqmma ware om god man, i de fall, fomiki 9 Kap. 8 Z och U
Kap. 4 Z Giftermäls Balken vät1111as. « «

21 S. Der förmyndarekammare sinnes, lände hWad derom särfkildtstads
gadt är, i öfrigt till efterrättelfe. « « Z

16iKap.
Om barns skpldighct att försörja föräldrar.
1 Z. ,

Komma föräldrar, genom älderdom eller af annan.·kaak, i det- tillständ,
act de ej kUUUa sig fielfww wärda eller förförjazwaken barnen pligtige
deriill, såwidt de-förmä. Wägrar barn den pligk fUllgöraz fätte Rätten
underhället at, efter vens willkor, fom det gime Vch dcns behaf, fom det
njuta stan.