OCR Output

(Årfda Balk. ".Kap. 15.) 53

mpndaren ändå tkpldig, att hwart Mdje år tillställadem räkning. Äro ej
fränder, eller wägra de att räkningm LWUEOZ då.ikall fökMPUVMMhWM
tredje är, sin räkning till Rätten inlenmaz vch förordne Mitten god man,
att den genomse. Finna fränder eller god vMU.-attförmyndaren den own¬
digas egendom ej rätteligen fötwaltatz AMMTJEU Vet hos Nåttenzdch pröf-—
we Mitten af otnstcindighskema- PM annan formpndake förordnas mä.

u Z. Är ompndtg till de år kommen, att han fjelf stimmt-am dek för,
mpndaren ej wär hans egendom förwaltarz stände ock honom fritk, akt dkt
hos Rätten angifwa.

o12 S. Skalt törmpndare sitt förmyndertkap till annan aftrådaz lemne
»da» genast räkning, med alla dertisl hörande bewis, till honotn, som efter¬
träder, gitwe ock ut allt hwad han om händer haft. .

13 S. ,Afträdes förmpndares egendom till konkur8, och uppgifwes fö
Fällen, att han förmpnderikap innehafwerz äligge Rätten att tillse, detnp
törmyndare förordnad warder, och nämne, der förordnandet afannan Rätt
gifwas skall, god man, att den omyndigas rätt imedlertid bewaka.

14 s. Dör förmyndarez waren hnns nrfwingak Mk andre- fOM stk T
wärd hafwa, pligtige att dödsfatlet, utan dröjsmäl, hos Rätten anmälaz
och wärden de den onwndigas egendom och rätt, till dcß annan förmpm
daretillfatt windet-.

15 S« Når ch- fom under förmynderskap stätt, blitwit myndig cllcr o¬
Uwvdtg qwinna gift, göre förmpndaren qcnastreda ochgifweegendomen ut.

IS Z« Nu är räkning öfwer afträdt förmyndertkap lemnadz då äge ef¬
tcrträdande förmyndare ellcr den, fom inyndig blifwit eller med ompndig
CWTUM gkft är, att den räkning klandra, inom år och dag fedan den tem¬
Md blef. Försittes den tidz ware afträdande förmpndaw fök klanderä föks
wOltningen fri. · ,
tkalF Z« DM vandige äge, för hwap förmpndakenebetrodt är,«sä ock för
. fäspsssnw som honom äläggqs kan, formänsrätt c forntyndnrens egendom,
" 18 II 22 Kap. Handels Batken sägsss » · »
äu m erar den, fom mpndtg blsfwch låtct sin fordrcm innestä längre nd,

« Man den, genom oklnndrad eller eljest godkänd räkning, ekler
SMVM Vom- sindqu hufwitz upphöre den förmänsrätt,- squ i 17 § sagd