OCR Output

52 -(Ärfda Balk. Kap. 15.)

om förfäljningen der hälles; läte ock förmpndaren den ompndigas mir-na¬
ste fränder, fom när dro, det weta.

5 g. Hwad af den ompndigas penningar och inkomster till deß under-«
hält och uppfostran ej tarfwas, skall förmpndaren få förränta och förkofra,
som bäst och scikrast pröfwasz ware dock ej skyldig förr » fwara för ränta,
äu efter tre mänader från den dag, medlen i hcmS händer kommstl eller
komma kunnat, der ej wifes, att han dem deßförinnnn utlänt eller answe¬
ledes fruktbara «gjort.

H g, Will förmyndare fälja eller låta för gåld intekna ompndigs fasia
egendomz tage närmaste fränders råd och föke Nättens tinstäudx ej mä dze
bewiljcks, utan att nöd och trängmäl wifes. Will fökmyndare ompndigs
fasta egendom cmot annnn fast egendom bortbyta, cller om hans rätt tin
fast egendom förlikning sintaz tage ock dertill frändernas råd och föke Rät¬

ten: pröfwas bytet eller förlikningen till «uppenbar nptta för den ompndiga
ländaz dä mä Nätten dertill lof gifwa.

7 s. Skall ompndigs fasta egendom ä auktion säljas;« wurde derom
kungjordt, pä sätt om offentlig auktion i4 Kap. »Utföknings Balken fägs.
8 H. Är den omyndige wanwettig, eller drages han med annan sink¬
dom, fom obotlig är, eller med swära kroppsliga fel ellcr lytem fä att«
han förty ur ständ sinnes att för framtiden sig sjelf förförja, och är hans
egendom få einga, ntt inkomsien deraf tisl hans nnderhåll ej försickrz På
mä förmyndaren öfwerläta egendomen eller någon del deraf, emot lifstids¬
ränta, fom i 5 Kap. Handels Balken «fäg"s, der bättre utkomst för den
ompndiga fälunda winnesz söke ddck frändernas räd och·Rätte11e3 tillständ.
9 I. Hnr förmyndare bortlegt omyndigs egendomz då mä den omgmdip
ge, når han mpndig warder, legoaftalet uppsäga och egendo·n1en ä laga
fakdag tinträda. Är legoaftal med närmnste fränders räd och Reinen-still¬
stånd stutstz dåimä det gälla i fein är, räknade frän nåstxa fardag fedcm
den omyndige nipndig blifwit och lätit uppfägning ske, der få keing tid af
utfntta legostennnnn ckterstätx » — « « .
10 Fi. Förmpndare skall, föe hwarje är, afsiuta räkning öfwer sollt det,
ban dnt håUDCV thweh att deraf skönjas Mä- hUku han den ompndigas
egendom förwalkuki Af den räkning gifwe htm, wid hwart års stut, den
. empndigas nästa fränder dek, out få fokdmsk bcgära de det ej; wars för¬