OCR Output

. (Ärfda«Ba1k. - Kap. 14. 15.) kzsz

« 12 BE Dcße äro laga Käl, fomsfvän förmpnderikap befria mä: om man
Utrikss stadd ät, eller så fjerran i limdsk bosvde—, eller få trågctembetehaf¬
Wer- kllest fjuk är, att man barnen ellcr dera·s.gods ej Hätt-engen wskda
kan: om man är sextid är gammal: om man sxelf knan bam hafwekz
om man redan hafwer twenne förnxyqderikap,eeller etE Adam-; spm anmu¬
"ej tåla kan. Nu kunna andre ikäl grfwas focm profwe dck Rai-um- om
Oe vaf den wigt Fro, att re gälla mä.

- 15 K ap. «
OM fökmvndares pligtz sä ock huru fötmpnderskap afträdas fkaXL

L

. v I Z. .
fFormyndare lätc omyndigt barn uppfostras i den rätta Ewangeliikq »Li¬
ran, Gudsfruktan, dygd och dra, hålle det ock till fådana öfningarzoch
handteringar, som deß ständ, willkor och anlag kräfwa. Hafwa den own¬
"digns föräldrar, bäda eller endera, bekänt sig till främmaudejäraz gäkls
VUZ den Dmpndigas« Uppfostran i Gudaläran, hwad färskildt stadgadt är.
’ 2 H. Då förmynderskap tilltsrädes, underrätte sig föIZMPUdMU DM DER
— ymyndigas egendom: är den ej u«pptek11adz läte han det gelmst ikes HAV¬
myndig person bcifwit under förmyudore stäadz stände förmpndarm M¬
, «attärsstemning ä hans borgenärcr föka, fomi 17 Kap. Handels Balken fågss
» · Z s. Förmyndare wärde omyndigs egendom och rätt- sPM sitt egmz kl¬
lek gälde ikadcmk » Äro flere förinpndare, och wilja de dela förwaltningcn
jsig emellanz föken Rättens tillstcknd dertilL Hakfwa de wär-den« odeladsz swa¬
Vsndå för förwaltningen, en för alla-och« ,alle fökptjz dock WAWFM me.
Zegvldig att umgålda den andras wckrdslöshet ellep,förfeclfe-· Mk hMI ei
»Moder: ··" . "¬
,« ks Lösgrem fom för » omyndig siNUOS Umbärlkgei We fökmpndarHP sä
vppm auktioks förpttras, dock med undantktg af siörre boksamlingar, konst¬
styckm equ andm sällfamheter, dem· förmyndaren skall ät den ompndigg bis ,
behcklla »Ich THISde der ej trängmäl till deras försäljande sig företer. j Ej
wck AUkkJIZU ås osmpndzgs kösa egeudom förrättas, utan attdkrom mivst tkv
ldagar fOlUk kUUgjprdt blifwitfrän predikstolama i häradet, eller i. Ath¬