OCR Output

50 (Ärfda Balk. Kap« 14.) »

2 H. Dör faderz ware dä moder förmyndare för sina darn, med nästa
fäderne fränders räd: gär hon i annat giftez trcide ifrän för:m)nderikapet,
Iåte sig dock om barnen wårda, oih hafwe make att behälla dem i sitt hus
och bröd, DM det med barnens wål förenas kan. »

3«0-. Make, fom den andra genom groft wållande dräpit, mä ej för¬
mpndare wara för de barn, han eller hon med den dräpna asiat. « ¬

4 s. Fitmes af förtekning, fom Kyrkoherde,- efter 19 Kap. 2 .H,
asienma Kall, eller af bouppteklüng, att nägom fom dött, lenmat ef¬
tkk sig ompndigt barn, och lefwer en af föräldrarnaz warde god man för¬
okdjmd att barnets rätt wärda, till deß boet utredt blifwit emellan bamet
och den af föräldrarna, som slefwer. , ,

5 Z. Nu äro båda föräldrarne döde, ekler har den efterlefwande af dem
förwerkat rättigheten att för. barnen förmxmdare warm fom i Zss jkilsz
då fkall Rätten förmpndaresförordna.

6 s. Har fader, fkriftligen eller muntligen, iwittnens närwaro,förmyn¬
dare nänmtz warde den af Stätten förordnad, dä amüälan deron1«iker. År
af moder förmpndare uänmd, med ikyldasste fäderne fränders rådz ware
lag sa«1mna. ·

7 Z. Finnes ej någon nämnd, på sätt i 6 H fägsz warde då till för¬
myndare förordnadsden, fom med den omyndiga närmast fkyld oth, der
siere jemnskylde äro, den, fom ibland dem äldstän

8 Z; Pröfwas den, som efter 1, 2, 6 och 7 M förmyridare wora- böt,
kj fkicklig dertillz förordne då Rätten annan förmpndare, nämne ock siera
att förmyndare war-a, der- fä nödigt sinnes. »

9 H. Utländsk man mä ej wara förmpndare: ej eller den, fom litet we¬
tande, gäldbunden, siösare, eller barnens wederdelon1an, eller fä gamma!
och wcmför, eller få fattig är, att han fönnynderikapet ej fötestå kan. Föress
komma andre hinder; pröfwe ock Nätten, om de af den wigt äk0- ott de gemach

10 Z. Nu är förmpndare tillsatt: kommcr annan och wiskks sig kzkx dek
förmynderikap mirmare waraz war-de då han af Rätten Worde

11 H. Will ej den, fom bör ellersaf RäktFU tillfatt är, förmyndare wa¬
eaz wise dä lage Käl, eller att anmm tell förmpnderskapet närmare är.
Gitter han ej detz äge Mitten honom förmpndcrikapet wid wire pälcsggag
och sware deu- fOYU »Was-IN all kaVAs « . . ’ . .: