OCR Output

(Ärfda Balk. Kap. 12:) 47

7 H- Hur gifwaren wid tätingAkt-Rinier tsestamentefästat willkor,
som sirider emot lag eller goda.sedek- Mk ellest otjenligt pröfwasz ware
det willkor ogildt. » "« -«-« « - f « " « ¬

8 I- Nu har gifwaren ej ägt. ellevhgp hMF acht-W sig egendom, som
han i testamente anstagit., ellekssiUMD WWVFUF IMP- gxifwen fast egen¬
dom intekimd eller Tösdgsmdojn PamsaFtZ da We eII testaMeutstagare att —
derföre fordm erscikminH der fadcmt ej rtestamentet stadgadt Erz hafwe ej
euer kätt att erhålla egendom ibättre skick, äu hwari giflvs1r611;den efter
sig len1nat. « - «

9 Z. Warder egendom, lös eller fast, som li testamente gifwen är, för¬
— Fiqu Mk förgängen, genom arfwingars wällande, elletk dems, som boet
r wär-d hafwaz njute tcstamentstagare af dem skadeständ

10 H. Har man, genom testame·nte, gifwit bestämd egendom cller perfe¬
del, eller ock ränta ellerafkomst mcd anwisning ä wiß egen.dom,« hwaraf
den utgå Call, och sinnas i samnm tcstamente Penningar ansiagne, sin en-»
dast till belopp -och siag bestämde äroz njute den, som egesudomem perfe¬
delm räntan eller afkomsien fått,« sitt ut, ändä att penningarne ej aquar¬
löstenikapcnv gäldas krumm « .

11 0. Äro penningar ansiagne åt Hera, och räcker ej egendomenjirrför
allaz brisie dä, för hwar af dem, så af skilling, som af ikilling, der ej gif¬
Waren föreskrifwit, att den ene ikalh framför den andro, sin rätt njuta.
Hm- en fått hufwudstczl i pcnningar,- och annan fätt bestämd ränta eller
afkomst, utan anwisuing å iviß echdotm hswamf den« utgå skallx Muts
havar sin käm -i förhårraude af Mich rävta å hufwudstolen och of den MI¬
flagna räntans ellår afkomstens belopp, till täntanzeller afkomsten Of tha

en egerwc)m, hwaraf de utgä ikolq. « « —

12 Z. GiffvctL genom tcstmnentc,- besickmd STIMMEN eller Perscdelk ellek
Vck Vånta Mk afkomst af wiß egendom ät en, och wcß andel i qwarlätem «
WITH ät annanz wurde demm andel beräknad endast ctf hWAd st ckr i
beh lls edem den beståmda gåfwcm utgåt·t- · · "

13 Zs Finnas siere testamenfem som ex Upphäfwa hjvartannat, men för
egmdomeuss otinkäckkzghck ej tin fuslo werkställas kunnaz gängen de i wiß

chUdVM Dch verscdeT ansiagmz gäfwor,. så ock ränta eller afkomst af wiß«