OCR Output

46 (Ål««fda Balk. Kap. 12.)
. —12 Kap
Om iverkskälligdet afteftamente. .
1 Z

Dör fsryi an gifwaren, den, tisl hwil lken testamente gjordt ät; då må ej
hans mfwingar njuta det testainente till gedo, der ej så i testameutets for¬
oidnndt sinnes.

9 g gkk i testmnente npttjanderatt ät nägon pa wiß tid upplå¬
ten, och dör han, innan den tid ute är; dä ägen ej hans arfwingar
akt i hans rätt ticida, der ej gifwnren sa förordnntz utan falle egmdomm
honom till, sont efter den utfattn tidens förlopp, den e liest tillträda fkullr.
Aro sieie namnde, att hwar efter annan egendoinen besitta, och komma de
fal edcs tidigare dertill, cin gifwaren förordnntz ägen ändå ej rätt till be¬
sittning i sieia är, ein gifwaren för en hwar af dem bestäint

3 H Ej må testnmente om npttjandeiätt till fast egendom gean till för¬

mån fisr nagon, fom wid gifwaiens dcsd ej till är. «
« 4 Z Har någon sträckt föiotdnande oni nyttjanderatt längre, ein i 55
siigsz hafwe den,« som rätter agare är, wäld act egendomen tillti·äda, när
den tid ute är,s för hwilken fcsrordnandet «om» nyttianderätsten . gålla mä.
Gifwnrens-.z.arfwinge ware ägare», när annan af hononi ej nämnd blifwit.
År någon nänmd, och sinnes han till, då tiden för nottjanderatten till
ända gärz tråde ticl aganderätten, ändå gatt han ej war till wtd gifwas
rens dod: war han till wid gifwarens död, men ej, dä tiden för np«ttjan¬
detatten till ända geckz tillfalle egendomen «hans arfw«inge.s »

5 H Testnniente u·a ej tagas nf oskift Bo, man af dens del, fom gif¬
wit Har make genom kestmnente bortgifwit wiß egendoin, vch faller den
vid skifde pä andra makens lottz gEfmen den dpdjas arfwingnr testamentss
tagaren erfättening fix-r wärdet — «¬

6 35 Ar död mans egendom, efteik 1 Kap 25 H- hemfallentill hospitak,
fattighus eller annnn scidan inrattningz Då gållk kj testammte, som, tm
förfcing för inråttningem af honom gjordt är.