OCR Output

Konungens Detallmnoshafvandes 1 Västerbottens fan
Kungörelser
år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 47—49.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 47. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom varder härigenom kungjordt, att Knut Gustaf
Gottfrid Dahlström från Umeå socken erhållit tillstånd att inom
länet under innevarande år idka s. k. gårdfarihandel.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:0.48. Fer faändahl Har. anhalt om förördgagde för
Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att verkställa laga
rågångsreglering å hemmanet Er mantal N:o 1 Fällfors i Byg
deå socker; och varder i anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kunel
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 Novenrbet 1866,
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid arventyr at talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden

i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
Byrden distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Nysätra tingslag.
N:o 49. Tlörfattningsenligt intages följande
»KHung&görelse.

Tisdagen den 14 nästkommande April kl. 10 f. för¬
rättas å tingsstället vid Nysätra kyrka exekutiv auktion A E.