OCR Output

O

protokollet ikzxk

(Ärfda Balk. Kap«- 10.) . 43

ptente gifwen är, få myckct afsätkas- fom Rätten pröfwax barnet, efter
stånd och willkor, nödigt hafwa», till deß det sig fielf nära kan, dock ej för
längre tid, äu till dcß bamct UPPUFU UUSUM CL« År barn ofärdigt, mcd
fwår fjukdom behäftadt eller litet wetande·; då iikarx ock afsäkkas, hwadkjkk
barnets und.erl)äll«tarfwas, der- deß arf ex dkmkl Esttsiårz och gånge det
Undcrstöd m, så längs hchokxzzete fortfar: kommer kamek W Wme
euer wmsdcs deß winkor- eljest ja foxsbåttradw att det stg sjelf förszrja kan;
Upphöke .då--understödck. " · .» »

. 4 g» Nu hnr man, genom tcstamente, anstagit wiß årlig inkomst kjll o¬
mpndigt batjns föda och uppfostran, eller tisl underhäll för ofärdigt, mcd
swår Ljukdom behäftadt eller litet wetande barnt kan ej dct darn, som»
VFUPUdigt är, af eget arf njuta föda och uppfvstran, eller det, som ofårdigt,
smkt eller litet« wetande är, med eget arf underhaollasz dä. må dettcstamem

» te gälla, för tid, fom is 5 sägs, ändå att annan bröstarfwingcs Iaglott

dermed belastas ikulle. . . .
5 s. Har omyndig man eller qwimm gift sig, utau famtycke af giftok

mau, hwars brösiarfwinge han» ellcr hyn är, eller, der sämtycke wågrgts, .

utan Rättens tillståndz då må giftomannen deß laglott «bortgifwa. Är nä¬

«gon dömdssfaker att hafwa, för brott, fom å lif ellevära gär, fFlikeligen
ngfwik sin skyldeman i rätt"uppstigande led; eller att hafwa å sadan jkyls

deman burit hugg och stag; ware om den skyldemans rätt lag sa111ma.
6 Z« Gifwer någon i testamente incra, äu lag sägerz warde test.amen¬

M- der det klandras., rättadt efter lagen, och gälle i allt öfrigt

u Kap.

tOm bewakning och klandei a·f testamente.

Jsz « ( « 1 Z.

Z som tkstamente fått, ware pligtig, der han. det till goponjuta will,

Mk- sitfonj

« « ä» . sexOMZMVer feday hqn"gifwarens-död weta keck, uppwifa der
fvt R trink-den« okt, der den dödas hemwist warst; och Iäte Rätten det i

sxass Wer han,attftestamenxte till houom gjopdt är, wen har