OCR Output

2

uppgjordt förslag, hos Domhafvanden i Umeå tingslag, enär vissa
af de villkor och inskränkningar, som genom nyssberörda reso¬
lution pålagts bolaget, vore afsevärdt betungande tan ast, enligt
bolagets uppfattning, medföra afsedd nytta, anhållit om un¬
dersökning för bestämmande; om och under hvilka villkor
sökanden finge uppföra vattenkraftsanläggning å södra stran¬
dep - vid : Norr- och Sörforsarna 1 Umeå älf. samt i samband
därmed uppföra dammbyggnad öfver älfven vid krönet af Norr¬
forsen, i enlighet med ett af Aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån
uppgjort förslag, och sökanden blifvit, efter det undersökning,
jämlikt 10:85 förordningen om jordäge res rätt öfver vattnet å
hans grund den 30 December 1880, af Umeå tingslags Härads¬
rätt hållits i ärendet vid syn på stället, af domstolen hänvisad
att söka Konungens tillstånd till företaget, samt alla i målet
förda protokoll hit ingifvits; så och efter det Konungens Befall¬
ningshafvande genom ”sakkunnige män låtit verkställa undersök¬
ning: till Hbbodnng, huruvida i de afseenden, som omförmälas i
3 $i Kungl. Kungörelsen den 20 Oktober 1899 angående hvad
iakttagas skall, då någon vill förvärfva tillstånd af Konungen
till byggande 1 kungsådra, hinder mot företaget kunde anses fö¬
refinnas, varder vederbörinde kommuner samt trafikanter eller
andre, hvilkas rätt kan af frågan beröras, härigenom förelagdt,
att inom fyra veckor, efter det denna kungörelse blifvit 1 Tarna,
Stensele. Sorsele, Ly cksele, Degerfors och Vännäs socknars samt
Umeå stads- och landsförsamlingars kyrkor uppläst, härstädes
skiftligen yttra: sig, ifall de mot bifall till nu ifrågavar: inde an¬
-.sökan hafva något att erinra; och äro samtliga handlingarna i
målet att tillgå å landskansliet för den, som däraf önskar taga
kännedom.

Magistraten i Umeå och vederbörande länsmän hafva att
ofördröjligen hit insända bevis öfver denna kungörelses upplä¬
sande i vederbörliga kyrkor.

Umeå, I Landskansliet, den. 9 Mars 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryck2rier,