OCR Output

) 30 (Ärfda Balk. Kap. 5. 6.)

nat tillfäflez göre det ikriftligen och sätte i bemgiftsbrefwet ut beloppet af
penningarna och wärdet af lösören. Hemgiftstagarenskrifwe qvitto derå,
med wittncn under. J «

2 Z. Hemgiftsbref inleume gifwaren till Nätten i den ort, der han sitt
hemwist hafIver, i stad inom en mänad, och å landet sist å andra allmäm
im rättegängsdagem sedan det upprättadt war. .

Z Z. Dör hcmgiftstagare, utan bröstarfwiugez gånge hemgiften till gif¬
waren ätcrx är bröstathinge MI; bshcklle hatt hemgiften, der ej gifwaren
i hemgiftsbrefwct annorlunda förordnat.

Dä gifwaren hör, ikall hcmgift till ikifte äterbäras. · —

5 Z. Afträdes gifwarens egenddm till konkursz dä ägenl borgenäreme
ätertaga den egendom, fom i hemgift gifwen är. Warder hemgiftstagarens
-c«qendom afträddz äge ock gifwaren att taga hemgiften ätcr, der han ej will
läta hemgiftstagarenden behålla. » «

6 S. Görhemgiftstagaren gifwaren orättcllerikadaz stände gifwaren fritt,
att hemgikten äterkalla,inom är och dag, fedan den orätt eller skada jkedde.

7 S. Aro Iösören ej i behält, dä hemgift äterbäras fkallz gäldeheingifts¬
tagaren det wärde, som å dem i hemgiftsbrcqut satt är. «

Z« H. . J de fall, dä hemgift gär åter, warde cj den nptta sräknad," fom
hsmgiftstagaren deraf haft; och sware hcm ej erlesr till den försämring, som
ä lösören, genom detas wanliga bruk, kommst. ¬

9 H. Hafwa föråldrar gifwit barn Iös egendom, utan att hemgiftsbref
så upprättadt och lagföljdt är, som »i»1 och 2 50 fägsz warde denegendom
ansedd såsom till full ägo gifwcu.

6 Kap.
Om wärd ocb upptekning af död mans bo.

ig.

När dödsfall timar, liskzge wärdnaden om ber ä efkerleftbande make el¬
ler närmaste arfwinge. Ar ej nägyn af dem »mit- vch sinnes ej annan per-¬
son, fom af den döda till syßloman satt warctzdå ikall det af husfolk el-.