OCR Output

26 , (Ärfda Balk. Kkm I. 2.)

24 Z. Nu är ej arfwinge·till:. tvar-de.n.döde gift,· och lcfwermakexefterz
falle egendomen maken till: sinnes ej make; gänge egcndomen till skrojmm

25 Z. Är någon intagcn å hvspikal, fattighUs, eller annan sädan in¬
rättning tin nödtidandes ward och förförjning, att, pä inrättningcns kost· «
nad, för«lifstid njuta stötsel och underhåU, Vch dör s han, medan den för¬
förjning wararz dä höre all den egendom, i perfedlar«ellcr reda penningar,
.som han ä stärlet efter«sig lenmar, inrättninge11.till. « ¬

26 Z. Träder den till arf, som dertill oberåttigad är; bäte åter tin tät¬
tq akfwingen allt hwad hatt njutitz hafwe dock rätt·till skälig ersättningför
den növiga och nyttiga kostnad, han ä arfwet gjort: Einträdde hun arfwet
på god tro; ware då ej skpldig gälda rånta eller afkomst för längretid,än
fcdan talan anställdes eller han eljest hnnans bättre rätt weta keck. Den,
fom i ckgtenskap född är,.men för oägta förklat·a;5, efter tp i 2 Kap. skils,
wurde alltid ansedd hafwa i god trd warst, till deß talan anställdes.

·2 Kap.

Om ägta födsel.

« is.

—Barn,« fom i ägtenskap födes, är ägta. "HaV-»Mnnen, Underdeförsiarm ¬
hundrade tjugu dagarna af de trehundrade, som gätt näst förc barns för¬
fel, warit fränwarande fä, att haU Web hUstkUU ej kunnat hafwa famtagz
äge hcm dock det barn förncka, så framt ej deremot, genom undersökning
om bamcts och modrens beikassenbet, ljusligcn wiscs, att barnet kan wara
af mannen asiadt, ändä att det tidigare eller senare franckommit

2 s. Ei mä, medan mannen lefwer, annan a«’ barns födfel kalm Will
mannen barn förnekaz söke hos Mitten, att god man för barnct fördrdnas
mä, och stcmme, inom är och dag, fedan barnets födfel honom kunnig hieß
goda warmen- att barnets rätt wärst WVTV hUstkUUZ då skalldck hon
ste111111a8. - «

c

Z Z. Ar mannen död, och har hau ej försutit tid tilltalan ä barns Asd¬
sel eller eljest sin rätt cftekgifwitz dä mä hans arfwingar talan föra, och