OCR Output

Konnneens Belallnmeshalvandes I Västerbottens Tan
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landska ns liet. N:ris 44--46.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 44. Som Johan Sandström anhållit om förordnande
för Kommisionslandtmätaren P. V. Gawell att verkställa laga
klyfning å hemmanet ?3/256 mantal N:o 4 Öfverboda i Umeå
socken, varder, jämlikt (3 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den :9 November 1866, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlast,. nom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomna med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman,
åliggande det Kronolänsmannen i Umeå södra distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda sockens
kyrka.

N:o 45. Enligt härstädes gjord anmälan hafva intressen¬
terna i Lögdeå älfs Flottningsförening för innevarande år utsett.
till syssloman Kronolänsmannen Arthur Ortman i Nordmaling.

Uppläses i Tärna, Stensele, Sorsele, Lycksele,
Degerfors och Vännäs socknars samt Umeå
stads- och landsförsamlingars kyrkor.

N:o 46. Sedan Aktiebolaget Umeå Vattenfall, hvilket,
genom nådig resolution den 24 Juli 1903, berättigats att för
tillgodogörande af vattenkraften i Norrforsen, under vissa villkor
öfverbygga kungsådran i Umeå älf i hufvudsaklig öfverensstäm¬
melse med ett af numera aflidne Öfverstelöjtnanten P. Laurell