OCR Output

(Ärfda Balk. Kap.-1.) » 25

Moder Ined deridödm äro de af famma stamfijder eller stammoderz waren
famarfwa. » ·.« «

15 Z. Äro bakarfwingar å fäderne och å mödes-me sidau famarfwaz tage
hwardera sidan hälften, ändå att ä den ena flere axsfwingar äro, än« å Den
andren äro å endera sidan alle döde; falle alltsamman andm sidankzll» Äw
sidoarfwingar ä fäderne och möderne sue-Mewa ellcr ji«-mes- si »dem sidgu
ej mäsgon zzllz war- rag- som om bakarkwmgar sagdt ar.o As sidoakfwznge
bäde å fddeme ochfmöderne skpld med den dödaz njute da han beide Wer¬
Ue och möderm del. » «

16 Z. Halfsiägt, träde till arf med helstägt, dock ej tikl annan del, Hin
den, som fader eller moder, genom hwilken de med hwarannan skplde äro,
cfter ätträkningen taga ikolat, o»m«den lefwat.

17«Z. Skall bröstarf eller sidoarf delas emellan siera gretmr i en ättz
tage hwar" gren lika lott. Finnas under-ten hzufwudgren fsiere grenarz de¬
len ock de sig emellan efter lika grund; och tagen- sedan de, som inqu en
gren dro, hwar sin lott, efter hufwudtalet.

18 Z. Baker-fwingar och siddarfwingar ärfwem till och med nionde led:
den i fjermare ikyldskap är, ware ej arfwinge. · - »

19 Z. J grf tagen man och qwinna likä lottz och wars ej Uågon Eil¬
nad, ifrån hwad stam den egendom kommen är, som« i arf gär. - »

20 Z. Den, fom ej af ägta födfel är, njute ej arf, UMN efketk egtm
bröstarfwingar. , .

21 S. År barn tisl, men ej framfödt, då arf, testamente, eller annan
rättighet faller, och födes det sedan med lif framz njute lika rätt, fom have
det förut födt war-it — » « » « X »

22 Z. Nu twistas, om bam wid födslen rif have: have bcwcs derom fo¬
Mdmmit, dock ej sädant, att det«för fullt gälla tnåz då age Rätten tillåta
JUPDVEUP ekle-r« nägon asf deß fränder, fom Wkd födslen när warit, att bewie¬
Mngsn med ed Ma- X · «

23 Z« Der sså händer, att de, som hwarannans arfwingar äro, döz
utan W Uvikiljas kan, hlvilkendera längre lefwatz då ärfwes hwar af- sitt
närnmstc skpldemam - . — .

4.