OCR Output

24 .(Årfda Balk. Kap. II

hwari skyldemcknnen i hwnrdera grenen ifrän stammen Iäro. J helslägt äro
de, fom af en stasmfader och en- stammoder komcnit: i halfslägtspde,fom haf¬
wa en stamfader eller en stamnioder, men ejsbåda gemensasmmaz

Z H. Det kallas istadarätt, då nägon i fjernmre led fär i dens· stnd
trådm fomji närmnre led warit, men död är( T - .- -. ., ¬

4 H. Arf gånge först till den dödas darn. Är barn dödezdås jkall deß
afkomum, i hwad led den wara mä, istadakäkk Muka : « . . .

5 H· Åw ej bröstarfwingar till, och le·fwa-s?d«etj« Hödiijs föråldmrz då ta¬
gen de arfweki

6 H. År en af föräldrarnn död, och äro fpikon till, ett euer sirw, efms
deu, fom ärfwas ikallz ärfwen des desmed den nf förcsldrarna, som· lefwer,
och tagen den del, sont den döde fadren eller modren ärfwa ikolat, omhan
cller hon lcfwat. Syskons afkomlingar njuten istadarätt. Finnns ej sp¬
skon euer afkomlingar af .d.emz--stuge den af.föräldrama, son« cefwer-, hela
nrfwcL

7 Z. Lefwer ej nägon af den dödas föräldrar, och äro syskon list-; då
skola de allt arfwet taga. Är något nf fpskonen dödtz njuten deß afkoms
lingar istadnrätt, fom i 6 Z"fägs. ·

8 Z. Åro ej syskon eller afkomlingar af demzärfwen dä förfåder i an¬
dra led, sont äro faderfader -och fadermoder, modeefadee och modermoder.· ·

9 Z; Lefwa ej dez dä ärfwen den« dödas föräldrnrs syst-on. «

10 H. Lefswn ej«de zsdå ärfwen den dödns förfckderj tredje led. »

Us. Lefwa ej- de; däsärfwen bryllingarvch fyßlingnr. Brpllingmtäro
fadees -fpskons«bnrn’, och—st)ßlingar moders syst-one darn. . «

12 g. Lefwn ej de; dä ärfwen de, fom äro snskon medsförfäder i any
dra led. s - - , —¬

13 Z. Lefwa ej dez dä.ärfiven den dödas förfcideg i fjekde« led.

14 Z. Finnesej arfwinge i nägon af de leder,«somsn·u sagde zwz-kage.
den arfivet, some sedan är- i närmaste led, ehwad him är bakaefwiyge Wer
si-doa-rftvinge« AND både bakarfwinge vch««sidoathVTII-ge iflikx .Iedz gängeisisi
doarfwinge till- ·och»rbakarftvinge ifeäni LAWsidefwingak i like-sied, men¬
olika gren; tagedå den arfwet, som är« of närmnre·stnn1faders-etleesstasm¬