OCR Output

(Gifterittälz Balk. ’ Kap; 14») « szLZ

4 S. J dexfallkfom i 1,—2 och Z IS fckgas, sätte Mitten ut, hwad den
af föräldrarva- fom barnen har, ikall NOT-THE föda och uppfostran ärligen
njuta af den an-dra, eller hwad bäda» derttll grqu skola, då annan bymen
Uppfostrar. . , · «

5·5. Hat skilnad i ågtevikap ske« T Väng as de fall- somi 6 Kap. 6
och 7 55 nämnasz då Fall Den gode man- spm tlllywärd af mannens egen¬

doln satt är, eftcr tP T 12 Kaps 12 S sågsx af hausinkomst, medan han—
borta är, utgifwa hwad till barnens föda»och uppfostran tarftvas.

« . Ärfda Balk.
« 1 Kap.
Om arf iaxlmänhet.
I H.

Dör man eller qwinnaz gänge deß egendom i arf till dem, fom äro af
famma ätt med den döda och i den led att-de ärfwix kunna, der ej hng
eller hon annorledes förordnat, genom testamente, fonj»ständande warder.

2 H. Ätt är: status-aber, med deß afkomlingar:-stammoder, med deß»af-.
komlingan Äro af en stam siere barnz dä fkall hwartdera, med de«ß-asfkom¬
Fingay för en gehn räknasy J tätt uppstigqudi Ied ckro de, som ittll rygga
« en gren äro,.fäs ock grenens stamfgder erlei- stammoder, och Hätt Hex-sti¬
taandekled de, som fraknät födde ärosz och käkMs hwaer födelfe för en;led,
fä aus«-M är z fzksta uppstigande led ifrån fon, och fon i första net-sti¬
ACWVO Isdckfrän fa"der, och få widare. Skpldemänsi rätt uppstigande led»
kallasjakarfwingqy och—de, fom i rätt nedsti«gandeiled äro,. bröståkfwim
gar« Skvldemän i särskilda grenar äro i sidoikpldikap -och kallas’sidoarf¬
Witlgark skola ledck dem unellan räknasz då läggasde leder tillsanmmm