OCR Output

22 (Giftermä-ls. Balk. Kap. 13. 14.)

5 s. Sker skilncw i ägtenikap, för det ene maken stämplnt mot den an¬
dras Iifz ware» den brotsligas giftorcstt till den oskpldiga förwer.kad. År
enc maken af den andra med uppsät ellcr genom groftxwållande dräpen;"
gänge»dc:1 brotsligas giftorätt till den dräpnas arfwingar. · — I

6 H. -»Skjljas makar, fök det endera begått hor, eller för otukt,fo«m mot
naturen stridande ärz hafwesden brotslige till den osknldiga förwerkat
hälften nf sin giftorätt- v ’

7 g· Dzz zgteuikapsikinmd skcr i der fan, som i e Kap. 6 S sägs, haf¬
zve ock make, sont den andrn öfwcrgifwit, till denna förwerkat hälftcn nf
sin giftorätt , , «

8 H. Hat skilnad skett efter 6 Kap. 9 Hz wake äfwen hcklften af dens
giftorätt, som skilnaden wållnt, till den andra förwerkad. Dör man ellkk
hustt·u, medan de till säng och säte ikilde äroz cjge ej den efterlefwande att .
fordra mer, än sin laga rätt i boet, ändå" att den« andre tillskilnaden wäl¬
lande warit. ¬

. " 14Kap.

Huru barn wärt-as »skola, dä fckftning brvtcs med. sägt-ad fäfthwinna, el¬
ler makar till säng och säte fkilde äro, eller giftexmäl ätcrgän ellet
skilnad skcr i ägtenfkap.

1 S.·

Ar bam asiadt efter fästning, fombruten wardert,.och förklaras qwzzmm
för ågta bustruz äge hon rätt act barnet hos sig behålla. « ; "« ¬

2 g. Äro umkms tirr sang och sdte inne, som i 6 Kap. 9 g’sckgs,»pch
hafwa,de barnz behålle den oikpldige hos sig barnen: dxs der hustksuu, och
sitmes hdv ej fallen ntt dem allena wärde tage räd pch hielp afgod,nan»

Z H Dä giftermäl åkckgäk ellck Eilnad i ägtcnskap fketV Ware den« fom
till ätergsng eller skilimd ej wällande är, närmast att bnrnen hos sig be, «.
hätten Ar denne .ej fallen eller wiljande dertillz pröfwe Stätten, om andre
Machm Mk näan af barnens fränder, erler· annan dem till sig tqga mä·