OCR Output

(Giftermäls Balk. Kap. 12. 13.) m

«will, att hos Rätten eller Konungens Befallningshafwande -ställa bor¬
gen för det, fom twistas omz och mä- dkk den horgen godkänd warder,
giftermälet fullbordas. ·

15 S. «Går någon af dem, fom i 14 S MERMIS-, i npti gifte käm-, cin
bodelning skettz hafwe förwerkat tilk förra makm eller deß arfwjngak kred¬
jedelen af sin giftorätt efter form glftkts

X

13 Kap.

Haku med boet förhälles, dä giftermäl ätergärz sä ock om de falls då gif¬
. torätt förwerkas. —

:« se » I Z.

Gär giftermäl äter, förty att mannen eller qwinnan gjort lägersmäl el¬
ler är behäftad need wederstyggliga lytenz tage hwae tiklbaka hwad han
eller hon i boet infört eller efterät, genom arf, gäfwa eller testamente, er¬
hållit: finnes ej allt i behällz ware om erfättning föe hwad skingradt är
lag, fom i 12 Kap, 5»,»6 och 7 55 fäng Är nägot·qwar, sedanhwar sin
egendom fä uttagitz höre den förkofring den oikpldiga enfam titl.

2 Z. Går giftermäl äter för olagligen tillkommen wigfel, eller sker åters
« gckng för Iaga hinder, eller för det enderw warit wanför; dä skall med bo¬
delning och ersättning förhällas, sont i 12 Kap. Z, 5, 6 och 7 W fägsz
dch hafwe ej den ene nägot till den andra förwerkat.

3 Z. War, i något af de fall, fom i 2 Z fagde dro- den me i MIN¬
Men den andre ej; tage den i god tro war all den komd-TM- spm Verlag

olat samfäld warn. Har endera twungit euer, HMOIU falfk Uppgift of
MUM eller siänd eller med förtignnde af wavfkägd eller sjukdotm bedragit
den andre tin giftermäl, och ätergär det förth ware oms den oikpkdigass
kätt los famma. . , . .

4 ZU Dä giftermäl emellan man och qwinnn ätergär, fände den öster¬

gckng II Fill förfäng för tredje man, fOM PT gvd tw något med dem klum,v
wedeln gkfkekmålet warade.