OCR Output

90 (Giftermä’ls Balk. Kap. 12.)

8 »s. Wid bodelning, i de fall, som i 13 Kap. Z, 5, 6’, 7 och 8 55 fä¬

gas, mä ej förord till den brotsliga makens fördel gälla. Njuter den ojkpb
dige ej ändä hwad till deß Utkomst kürfwasz äge Rätten tillägga honom
eller hcnne fpllnad i årligt unverbäll of ch andres evskilda egendom ellec
inkonisterz och gänge det unverhäll Ut, sä längc den oikpldige ogift är, är¬
ligen lcfwer och annan utmäg till förförjning faknar.
« 9 Z. Hat skilnad i ägtenfkapet skett frön"111ake, som Wnsimlig är, och
sinnes, wid bodelning, den Wavsitmigas giftorätt och enskilda egendom kj
mot kostuaden till deß underhåll fwaraz ware andre maken pligtig att
vekkill framgent bidraga. «

10 Z. Kan efterlcfwnnde make ej, of sin giftorätt och enikildaegmdow
njuta tacssiig bergning dch hafwer ej ellen tjenst cller näringsfäng attlefwa afz
då skola den asiidnas arfwingar, der nägon deß enskilda egendom dem tin¬
faller, förse hononpeller henne med årlig inkomst, till fpllnad i underhäll,
fä länge den famma i enklinge- eller enkoständ förblifwer,årligen elefwer och
annan utwäg till försörjning snknar. Äfåmjas de ej deromz lägge Rätten
dem .e1nellan, och pröfwe derwid äfwen arfwingarnas behof: ej mä under¬
hället sättas till mer, än halfwa behällna afkomsien eller räntan afdenegem
dom, som fallit arfwingarna till.. För det underhäll, som bestämdtwarder,
äge den efterlefwande att fäkerhct njuta, genom intekning eller borgen.
Eis-wer efterlefwande make ej wid bodelning an sin rätt till det unverhälL
nu stadgadt är; hafwe fedanej talan verä.

u H. Make, som genom groft wällande dräpit den andra, hafwe för¬
werkat sin rein tin fördel och underhäll, som i 2 och 10 ZZ sägz s

12 S. Har ägtenskapsfkilnad skett, i de fall, som i 6 Kap. 6 och 7 55
fggde åroz dä ikall hwad wid bodelning den fränwmsandetillfaller under
god mans wård fättas, till deß ägaren hemkouuner euer derom lagligen
förordnar«— " sz » »

. 13 H. Will nägon klandra bodelningz stemme derom, inom ckk vch dag
fedan vbodelningen ikedde· · ·

14 S- Fö»- ån bodelning skett, mä ej man ell8V.-qwinna, som i ägtesp
fkap skild äk Vch k bvet sitter, träda i UPU gkfkes För enkling ellek enka
wakejag sum-na. Klandras bodelningz däägc den, som inptt gifte gck