OCR Output

(Giftermäls Balk. Kap, 12«.) 19

«dsiIift bo, fåfom fördel, undantaga siU Wngelring, en uppbäddad fäng och
san gångkläder. « . .

5 S. Wid bodelning warde för hwakxe Mke affqtk hwads Of deß cost-il¬
da egendom qwar är. Dernäst tage hWAdeOFV famfälda egendomen m,
, efter lottning, sin giftorätt eller, i de fall, fVM k 13 Kap. sting den del
deraf, sont ej förwerkad är« » »« «
« 4 Z. Nu bar boskiluad under agtenjkapet Kett, fom e u Kap. sägzz
ståk hustxsuns egendom Under god mans förwaltning tisl deß bodetuing in¬
kkåifar, oeo sinnes hos mannen egendom af famfäld natur, utöfwer hwad
honom i giftorätt tillfaslit, då giftorätt för hustrun under boskilnaden offatt
iblifwitz tage hwar sin giftoeätt i det öfwerjkott: sinnes ränta eller inkomst
af hustruns egendom hos» hennes goda man qwarz ware lag sannna.

5 Z. Hae ene maken under ägtenikapet guldit sin enikilda gäldaf fatnk
fäld egendom, eller eljest den anwändt till sin enikilda nyttaz då ikall lika
mycket, fom ne boet sålunda gätt, läggas andea maken titl, af famfäld
egendom, fom qwar är, innan den delas: räcker den ej tillz fhlle den mai
ke, för hwars gäld cller nytta samfälda egendomen anwänd blifwit, half¬
ten i det fom -brister, med enskild egendom. År gäld, som ene maken före
giftermälet gjort, af famfäld egendom betaldk och kan det. wisas, att den sz
make införtsegendom af samfäld natur, som till störte eller mindre del mot
gäldcn swaratz då eigen ej andre maken eller deß aefwingar rått tillerstiiti ¬
ning föe incra, än hwad med den inföeda egendomen ej betalas k.un"nat.

6 Z. Hat ene maken till sin enikilda nytta anwändtden andrasenfkilda
egendomz gifwe wederlag derföre af sin giftorätt, eller fylle brisien Ined en¬
ikild egendom. Är cljest egendom, fomsena maken enjkildt tinhörhe scfscd,
annorledcs amvänd,«eller med gäld belastadz gänge MEDIUM Dkkkae UV
sanIfälda eaendomen ut: rackceden ej tillz Tone andre maken, med enfkijd
egendow häuten z dek, spm bkjstkkz dock hafwe ej mannen rätt till fyllnad
Of hUIsieuns enfkildasegendom, för hwad af hanc; egendom ej i behält sin¬
Ues euer mesd gäld belastadt är, der hon ej ctkånt, att egendomen blifwjt
för fboctsissamfsälda nytta anwänd eller med gåld belostad.

7 « Ei stände make i anfwar för ersättning eller wedeklag, fom efters

v och 6 M mgå böt- med annan egendom, an fom iboec sikmes, des bodeh
ning sken ¬