OCR Output

18 (Giftsrn1alsBalk.Kap.11 12)

kadt wid ammn Nem, än der domen gafsz då ikall den till fannna Ratt
ingifwas och i deß protokoll infömsll ·

. 12 Z Har- fedan boikilnaden foktes, någon egendom, fom efter lag el- «
ler förord samfäld är, genom arf, lcstmnente, gäfiva erler annorledes, fal¬
lit den till, som bosiIilnad "wunnit; dä« ware ej den make pligtig; att med
sm giftmätt deti betala gåld, hwarföte deß enjkilda egendom "e1 swararz
och ty stände hustruns giftorätt i fådan egendon1, fom å hennes sida fallit,
jkmwckk Und-r goda mannens föuvaltning, der boikilnad henue bewiljad äk

13 Z Ränta eller inkomst, som löper af egendom, den ene maken nn¬
danstsifta fär, sä ock gröda, som a flik egendom herges- fedan boikclnad
sökt är, ware lika fri, fom fielfwa egcndomcn, från betalning af ande
makens skuld.

14 Is. Af hustruns tillgångar läte gode mannen anwändas hwad till hinz¬
hällskostnad för henne, man och bam fordras. Haräfwennmnnentillgång¬
som anmändas kan; warde bidraget frän hustklms sida derefter lämpadt.

15 S. Will hustrnn ställa sin egendom under mannens förwaltning ästerz
hafwe der rätt titl. Ej äge hon sedan mot borgenärer wärer giftorätt, som
för henne förut affkild waritz njute dock sin fyllnad ur boetJ der tillgäng
sinne8, då makarnas inbördes rättighetcr wid bodelning urjkiljas, efter tp
i 12 Kap fägs.

16 Z. Är ågtenskap genom skilnad upplöst, och will ene maken egendom
undanikiftaz ware log, som i 7 Kap. Acfda Balken sägs, om egendoms
Undanikiftande wid dödsfall. ,

12 Kap.

sOtn bodelning
. l Z ·

DE nägon af makarna död är eller ägtenskapet, genom Eiland, Upplösts
blifwit, skall boct delas.

SkVV VVVVIUTUS för Hgtönskapsfkilnadz behållen makakne»»khn ssz
the dwak sing gängkläder. Är cndera dödz dck äge den efterlefwande, qk