OCR Output

(Giftermäls Balk. Kap. u.) 17.

vch för borgenärernas skada ställest öfwer den -borgen skola wetterlige och
närboende borgenärer höras, innan lpfknkvgenxbewiljas. Finnes enfkild
egendom för gäld lagligen inteknad eller pontfqttz ware ej den egendom frän
uttnätningeller förfåljning f1«i-« föktp «att boskklnasd sökt är; hafwe likwäl
fökanden rätt att öfwcrskott Of HAVEng emot borgens Ipfta.

6 H. Samfcild egendvm- sVM Flll EOUFUJS sfkkådd csV- gcknge till försälj¬
ging, ändä att» ene maken will giftoratt for boter eller skadestckud WORK¬
ta. Den, fom boikillmd fökt, åge dock act få mycket af köpkskkllingen cmot
sorgen lpfta- som utgör den giftorätt, han eller hon undanikifta’wia. Sö¬
ker husiru att få ikiffa giftorätt undan, utan att mannen egendom till kon¬
kurs aftrådtz ware lag, fom i 5 S sägs.

7 S. Emot borgcnärer mä ej ene maken, efter ty i 12 Kap. stadgas¬
njuta wederlag för enikild fast egendom, eller erscittnings förihwad till göl¬
dande af andra makens enskilda skuld ur boet gätL —

8 Z— Hat hUstkUU bvfkillmd fökt- vch äro,.utan hennes bifall, penningar
eller lösören förwandlade, de der henne, efters «förord eller anvorledes-, en-«
skildt tillhört, eller sinnas fådane lösören utan hennes bifall pantfattez dä
hafwe hon-, i konkurs med mannens borgenärer, fordringsrätt dcrföre, som
i 22 Kap. III-Handels Balken Eile, der hon den fordran i kpnkursen be¬
wakar. . «

9 g. När boskilnad af hustrun fökt är, skall den egendom,«hon tillträdgi
eller lyfta fär, efter hwad i 5 och 6 M stadgas, af hennes goda man för¬
waltas. «·

10sz5. Emellan den, fom boskilnad fökt, och de borgenärer, fom ä in¬
ställelsedagen talan bewakat, wurde frägan om boskjlnaden .prökaa.d- Pck
DE Käl, som förekommit, ändå att den ej af borgenckrerxm Uttryckltgen be¬
sirjdeg· Bokgmäk, som uteblifwit, mäsej scdcm tala å boskilnad, fom be¬
thjad äkz stände honom dock öppet att betalning söka ur egendom, som
Undanskiftad blifwit, der han gitter wifa- att den egendom för hans for¬
VWU swara hör-, efter ty i 10 Kap. skilss . « . » « . . . .

U S- Nu bar Nättm till boikilnad Tötbustkun dömtz beförje dä Henon
Aka MU- att domen i förordsprotokollet införd» warf-Herz är föiord bewa¬