OCR Output

16 (Gifteemäls Balk. . Kap. u«)

u Kap«

Om boskilnad.

IS.

c
As bo belastadt med få stor gäld, ntt den ej betalae kan af famfckcdq
egendomen och den enskisldm som fdr famma gäkd swamr: eller war-der me
maken dömd till böser elltr siadeständ i brottmäl, och kunna ej böterne el.
tek staheständet utgck, utan att den andras giftorått tingkipesz då mä ho¬
fkilnad ikez och lägge den make, fom enskild egendom eller giftokcjttxmdam
stifta will- skriftlig ansökning dserom till Nätten in.

2 S. Will mannen boskilnnd fökaz afträde till konkurs fnmfälda kgem
domen, sck ock den enikilda, som för gälden swarar, och göreboikilnadsnw
fökningen dä det egendomsafträde sken Söker hustrun boskilnnd, då man¬
nen"egendom till koinkurs afträderz gifwe sin ansökning in, sist ä den in¬
ställelsedag, fom i konkursen utfatt är.

3 S. Nu söker hustrun bofkilnad, utan att mannen egendomtillkonkurs
afträdtz höre dä Nätten dem bådm gitter husirun wifn ikälig anledning
till sin anfökanz förordne Räkten, att boets tillgckngar ochgcild å wiß dag
uppteknas fkolm fednn warde upptekningen af båda Makcmm inför Stätten
btfwurem Finnes deraf, att tillgängarne, om hUstkUU bvskilnad winner,
ej förslå till gäldens betalningz då fknlldffentlig stenming Utfärdas« ä bo¬
ets famtciga hergewinkt-, fom i 18 Kap. Handeis Balken ott1konkurs.-stad.
gas: lag famma ware, der mannen undnndrnger sig att boct kill umzuk¬
uing nngifwa, eller att boupptekning, dä den gjord blifwit,befwärja.« Ndk
offeneng stemning utfärdns, som nu sagdt är, ware mannen föklagsökning
ej fri- der han sin egendom ej aftrdder. ¬

4 H- DE vaökning out bvskilnad inkommit, förordneskätten god man,
act hustrun biträda. « »

s S. spåsiår make- fom boieinmv seen-, sig öga rdtt act wiß egendom,
fckfom enskild, undanikiftaz då san den mende fkckn ber afikiljas och
under särskild wård seitens-, tia dcß öfwer ansökningen dömdt wakveez dock
må fökanden den egendocn lpfka eller tillträda, der bergen fdr egendomen