OCR Output

2

kring 1,000 kr., ej är gäldenären tillhörig och alltså icke ingår
i försäljningen.

Ifrågavarande egendom, som jämte sågbyggnaden senast
bevillningstaxerats till FY 000 kr; har åsatts ett satuvärde af
15,000 ler.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka
på "grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen
eller rätt till servitut aller afkomst eller annan förmån af egendomen,
böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oafsedt försälj¬
ningen äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren in¬
gifva i hufvudskrift eller besannad afskrift den handling, därå
Tälisheten. grundas.

Umeå, + Håndskansliet, den 2 Mars:1908.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1908; Aktiebsläget Umeå Tryckerier,