OCR Output

(G·cftermäls Balk. , Kap. Io-.) ’ 15 .
10 Kap¬
Om answarigbet för Aktde Makars bo.
1 s.

CI- » , » . ·
Sör allsqåld i makars bo, gccmge faxnfalda egendomen c «5ekakning, Uspm
i det falls sonst-s S·-—sägs. Ar bosktlnad wunnenz ware ning zszu
Kap. ikils.» « .· . »e. H « « . « :

LI. FOU« gåld, wm ene maken fore ägtcnskapet gxort, fwasre ex andm
Makms Elliktldasegendocm - « . . .

3 H. År gäld under.ägtenikapct af mannen gjord, och har ej hustkUU
medv honom till den gälds betalning sig förbunditz stände ej hon med en¬
skild egendom i ans-war der-före. « E

4 0. Hur hustrun med mannen till gälds betalnjng sig förbundit; swa¬
re med enikild egendom till ..hälften i den gäld, der ej i: förbindelsen txt-»
märkt finnes, att betalningsanswaret emeklau henne ocb mannenanuorledes
delas Wall, eller förbindelsen ch ställd är, som i 6 H fäg8. .

5 S. Fiunes,,i de fall, fom i 3 och 4 IS sagde äro,nägon hustruntill¬
hörig lös dgendom pantfattz gänge den i betalning. Lag fammawarez
om henncs fasta egendom för gälden inteknad blifwit, der. ej intekningens
merkan, efter ty i 9 Kin. 4s8 sägs, genom klander förfaller.

6 S. Hafwa man och hustriu, en för begge och begge för en-, tin gäldz
betalning sig förbunditz sware·.få hustrun, som warmen, med enfkild
egendom för fulla gälden. - " « —

7 L. Göres gäld af hustrum i handel eller annan rörelfe, den. bvvmsd
mannens bifall idkarz stände fä 1nmmen, fom husitsum med ensklld egens
Vom i fullt answar derföre. Samma tag- ware, der gäld eljest göres af

Usikum med mannens famtyckc ellcr, i det-fall, fom i 9 Kap. 7 S fägs,
Web Rättens tillstånd. . - « · (

» . Är- ene umken.fär1d ticc bötcr errer ikadeständ i brdttmälz derföre
ma » sti sakussas giscokckkt i betatuing gei. !

. 9 H Skcr åtcrgäug af giftermäl, ellcr warder ägtenskap genomsskilnad
Upplvsti Vä hsfwe hwar af makarna rätt att ärsstenming äboets borge¬
mirer ska somi 17 Kap. Handeis Balken sägs.