OCR Output

14 . (Giftermäls Balk. Kap; 9.)¬

upplöses-, hustrun rättatt brukare uppfäga: dör hxustrun före mannenz ägen "
hennes arfwingar famma rätt J de toll UU sagde dro, njute dock bruka¬
· re laga fardug· · .

6 g· Hustru ware ej tillåtet, att siutas nägot aftal om fast egendom,dcr .
ej maunen gifwit henne fullmakt derti-ll: ej eller må hon, utnn hansjcmk
tycke, Pantfätta, Fälja ellersbortgifwa nåsgot af lösöxm i LIM- Jdkar hon,
med hans bifall,«handct ellev anmm näringz wqcke det gildt,· som« hon der-"
uti gör oth« slutel·« ·

7 g« Är mannen frånwarande och har ej fpßlonmn »nämnt; dä mä hu¬
ststu för boet tala och swam, der augelägenhet sig yppar, som ei uppstsjtsp
tas kanz äge ock boets inkomsier uppbåra Ah till underhåsl för fig«·och baru
amvändm sförsiå de ej; då må hon lösören sälja esler pantfätta. Ej hafwe
hustmn wåld, att mmorledes boet med gäld belasta eller fast egcndom boet
afhända, ej cller fsådan cgendom bortleggy utcm mannens närmaste fränders
räd och Rättens tillstånd. Är fast cgendom annorledes af hustrun med in¬
tekning bclkast-ad, boet afhänd ellcr bortlegd;. ware det sogildt, om mannen
derå talar, inom ärvch dag, fedan han det weta feck. Är legoaftal med
ncfrmaste fränders räd och Rättens tillständ slutetz då mä yet gälla i fem
är,- räknade frän nästa fardag, fedcm mannen hemkommit och låtit ·uppfäg¬
ning ske, der få läug tid af «utf.atta legostämman äterst«är. sz ·

8 S, Har Nåtten till skilnad i säng och säte dömt, och är mannen dertill
wällandez förordne Nätten god manjatt boet förwnlta, om ej hast«-umneb¬
gifwer, att mannen veröfwcr, ej deß mindre, räda j11ä.« F51«ordna11de för
god man wurde i tidningarna kungjordt, fom i 13 Kap. 6 s Widan
kenstadgas. . « ¬

III-Dei boet under god mans förwaltning stäsles, efter tp i 8 s fägs,
Möwa Nåkkem hwad mannen deraf njuta skall till sina «beh0f- der han ej
Of ijUst ellek stögd sig sjelf näm. kan: ssitmes kj killgäng i boet till un¬
derhäll för hustru och barn, utan att mcjnnentdertill bidragcr mcd hwad han
af tjeust cllcr siögd erhckllerz satte ock Nätten txt- hwad han tin hustkunoch
barncn ärligetpgifwa skarL Fortfar MUMU Oft öfwer boet rädaz pröfwe
Mitten, hwad undersiöd husirun njuta mä: famma lag ware, der« Rätten
bewiijat hustru särskildt hekywist,, «i derv fall, som i 2 s sagdt-dr.