OCR Output

(Giftertnäls Balk. Kapx 8. 9.) 13

ort, der de hemwist först tagaz ochs gcklle fedan det förord här i landet uti
allt, hwad mot denna lag ej- stkideb Ver- det sä upprättadt sinnes, som
brukligt är ä den ort, derdet gjordes. - · . ,
7 Z. Kan det wifas, att ene maken ej tnfökt All den egendom, sotn ef¬
tcrförord äterfordrasz ware kämde Ukane kraft, för den egmdom, spm orig¬
tigt Uppgifwen är« thzncs a losoren hogrc wärde satt, än de å den tid
ägdkz da gckne ej ellcr forvrd, för hwnd fom öfwer rätta swärdet stigek.

9 Kap.s

Om målsmanöröth ocb om rättighet att öfw,er boet räda.

Is.

Reannen är hustruns mälsmnn Hon följer hans ständ och wilkor.

2 S. Ma1111e118«hen11vist ware ock hemwist för. hustrun. Är twist om ä¬
tergång nf giftermål, eller sökes skilnad i ägtenskap, och will ej hustrum
incdan den twist warnt, bo tillsannnan med mannenz pröfwe Mitten, oin
nnnat hcmwist hcnne tillstädjas mä, ändå att ej till lskilnad i fäng och säte
döcnes: är till fådan skilnad dömdtz dä ware den af .makarnn, fom dertill
wärlande är, pligtig att utur deras gemenfamma hemwist träda. .

Z Z. Mannen äge öfxver boet råda. Ej mä han« dock för gäld läta in¬
tcknh hustruns enskilda fasta egendom eller denne den nfhändn, ej eller den
bortförläna, der hon ej,genom sin underikrift i wittnens närwaro, deriill
famtycker, eller inföc Nätten sitt bifall gifwer. . ·-. —

4 Z· Är hustrnns enskilda fasta egendom af mannen för gäld Inteknad¬
bknne afhänd eller bortförlänt, utan heuncs famtpckez Ware den ätgerd o¬
9I1d- der hon den klandrar, inom är och dng sedan hon derom kunskap
feckz och deu, sont nägot i tp fall- Utgifthk- hålle sig titl- mannen, förhwad
han mister. Dök hustkun och har ej sin talan förfutitz då ägen hennes akk¬
winåax inom är och dag efter hennes död, det klnnder förd, svm W ¬
sag k. » . . !

5 S— HCV Mannen, utan hnstruns bifall, till lega upplätit hennesenfkiL
da fasta egsvdvmz has-ve, sedkm han död är, euer da agtcnskapet ers-est