OCR Output

12 (Gi.ftermäls Balk. Kap. 7. 8.)

9 Z· Ägtenskapsförord mä ej innefatta atmet willkor ellcrbctiug, än om
giftorätt, såfom i 5 och 6 IS fägs. Under ägtenskapet mä ej man eller
hustru till hwammmm genom gåfwm Upplåta egendom, eller eljest sig
einellan aftal Perom sluta. Huru egendom genom testameute bortgiftves,
skilsi Årfda Balken. s

» 8 Kap."
Huru ckgtenskapsförord upprcittas och lagfölies.

«15.

Wilja man och thinna göra förordz då skall det före wigseln siriftligen
upprcktta8, med dag, årtal och witmen under. «

2 Z. För ompndig äge giftoman förord upprätta; tage dock den omyns
digas famtpcke och underikrift verä. Ei mä giftoman det förord göra, att
ompndigs egenvom, fom efter lag enskild är, ikall fötk samfäld nähme-än¬
dä att den ompndige det medgifwer. Wilja man ochsqwinna, utan förord,
ägtenikapjngäs och fordrar giftoman, attsdet Upprättas Wall, eller will o¬
mpndig afstå giftorätt i egendom, som efters lag« famfäld är, och wägrar
giftsoman sitt bifallz pröfwe Rättem dä anmälan götes, om ikäl vertisl
wara mä. ( ·

3 Z. All egendom., fom endera sig Luskildt förbchållek- fkall i föwkdet
uppteknas och wärde ålösören af twenne ojäfwiga män sätt«18. Pkcst, fom
wiger, Frifws iUkPg å föwtch atC det före wigfelsn upprättadt war.

4 Z- Förord ikall öppet ingifwas till Räuer den "ort,szsder lvsuisug
Kett, i stad knvm twå mänader, och ä landet sist å andm allmänua Mitre¬
gäugsdagen, fom infaller näst efter en mänad, fedan wigscl ikeddq och
warde ddt i Nättens protokoll ordagrannt infördt.

5 S. Ä giftomans wärdnad ligge, att. fögord,— fvm Mk förmckuföromwv
diggjordt är, rätkekigen lagföljdt warch ( - « .. ¬

6 Z. Göra man och qwinnaförord utrikps och komma fepsan hiti Ian¬
detz då siola de, inom fex mändader bereitet-, ingifwa det till Nätten i den