OCR Output

(Gi·ftermäls.Balk. Kap. 7.) U
. 7 Kap.
Om makars bo, och om gkfspsrzsp
1 Z. .

Till makars bo·· höre aka hwsd De äsaI dä de samumnwigchD TåVck det- ,
spm de sean äkfwa eller förwarfwa. « « v ·

2 Z· Samfacd cir den egendom, hwari man och hUstru-, cfkek lag
euer förord, hafwa giftorättz och ware giftorätten derihålftmförhwardera
Enfkild är den egendom, hwari-endera giftorätt ej njnter.

Z Z. Man och hustru has-va, eftcr lag, giftorätt i all boets lösa egen¬
dom, fä ock i all den fasta egendom, som under ägtenikapet fö·rwärfwas·
Warder, under ägtenikapet, egendom genom gåfwa Wer testamente, tilleng
maken gifwen, med willkor, att den honom eller henne enskildt tillhös
ra ikaslz i den egendom njute andre makenej giftorätt.s . "

4 C. J’fast egendom, som ene maken förc giftermälet ägteller fedan
ärfwer, har, efter lag, —den andre ej giftorätt. , ·

5 Z. Genom förord, kannmn eller qwinna sig till enikild ägoförbehåslla
lös PgeNdOIU-«splu hcm eller hon wid giftermålet äger eller under. HERRko
Pet, genom« Erf- gåfwa ellcr tesiamente erhåller, så ock fast egendom, fom,¬
« genom- gåfwa eller testamente, honom eller henne under ägtenjkapet tillfalla

kan. · .

6 Z. Man olch -qwinna ägen ock göra det förorsd, att egendomx sont-if¬
ter lag, enskild är, skall famfäld wara.· . "

7 CI Bortbptes, under ägtcnjkapet, sena makenskvikilda fdsta VAEIWDUD
mot anmm fast egendomz hafwa ock den anake enskild räkfttll dentillbytta:·
O mellangift i annan egendom eller pennmgar gtfwenz då höre ej mera af
den tillbpttq egcndomen famma make enskildt till, än fom mot den hort¬
thta swaran « « - « sz ·

8 Z· Samfäld ware all inkomst eller tönt-O som- för makes enjkilda e-.
gendom Föper,· så ock gröda, —som ä enskild-egendom«ber.gad är, Will Deß
make dök cller donx till siilnad i ägtenjkap laga kraft wnnnit.