OCR Output

10 (G«ifterm«äls?Balk. ( Kap. 6.)

dem emsellan räderjoch att den me är jkttld Tdektilh genom ofta upprepade
« utbrott af- wäldfamt sinnelag eller annat härdt bemötansde, sä attwäda
wore för den- ofkyldigas lif ener wälfärd, der deras famjnanlefnadfortforez
dä äge Rätten -bewilja«skilnad Mr säugdch fäte, päwiß tid, fkcku ekk will
tu är. Hafswa makarne under den tid ej förlikte blifwit, och yrkar den o¬
ikyldige ägtenskapsskilnadz anmäle sigxkter hos Nättem kunna de ej eller
då förlikasz må fktlsnad i ågtenskopet ske. — Hafwa de fammcmsiytmt, fedan
skilnadm tikj fång och säte bewiljad b-lef, erler göres ej anmälau hoss Rät¬
teu, ixwm år och dag fcdan skilnadstiden tilländageckz ägecigtenskapsikilnad
ej kum, pä de förhållanden och ätgerder, fom dä föregätt.

10 Z. Wilja makar skiljas, fin dem emellan uppkommen wederwilja,
Man attnågondera beskpller annan för wållande dertillz inställens sighos
Mitten personligen. Förklara de gemenfam och allwarlig ästundam att
skjljasz gifwe Rätten det Kyrkoherden i förfamlingen tillkänna. Kprkoher«
densdmforg ware, att tillfe, huru de fammanlefwa, och attgenom förcställs
hingar dem till fämja förmä. Fratnhärda de i sitt Uppsåt och komma till
Rcktten ätep, scdan sex mänader försiutit, ifrån det de första gången sigim
siälldez warden förwiste tisl Kyrkoherdem fatt warne-s ’i närwaro af de¬
ras föräldrar cller frändcr,»som i orten wistas, så ock nägm of församlim
geij ledamöter. Nätka de sigej ieller derafz dä mä de, ncjr fex uiånadek
frOthsxxtjt —j.frän den dag warnicegeu skedde, äter msinnq sig hos Rättenz
Vch stWe Dem Mitten ckk tikl fång Och Täte, pä tu är. Hafwg de·,f under-den
tid ellcr sedmh ej fmummIsiyttat, och prka Leg-ge, inman är efter samma
tid, ägtcnjkapsskilnad och kunna ej eller dä wid Rätten förlikasz wardeden
jkilnad bewiljad « ,

« S- TSEUMIY fom i 10 I sägs, mä ej sökas, der ej mannen fpllk
TjUgUfem Vch qwith tjuguett årz ej euer i ägtenikap, fom ej minst tu ckk
wnmk., ’ .

12 Z. Dä t·ill skilnad dömdt är, ware den, fom skilnaden wunnit, plig¬
tig, att gifwa det Kprkoherden i församkingen tillkänna; och tekucprkkohm
den det i kprkans bok.- , , » «