OCR Output

(Giftermäls Balk. « Kap; 6.): ’ . 9

nigt eller warder wid Nätten Uppkckckk- då offentlig efterfrägan derom gö¬
"res, att han å wiß ort inom Riket sig«UPpehällerz låte Rättenefter honom
lpsas å predikstolarna i häradet,.eller ! steaDeW om han der» boende warit,
fä ock i närmasie focktmr derintillz Ajugka Vck Ipsningen tre gänger i all¬
männa tidningarnm har år vch. das forfluflkesteypsnipg och kringörandh
fom senast skett,och harpejeller ander den nd kunmgt blchkt- attmannen å
wiß okt inom Riket w:sias, eller sinnes Pan utocmlandoG ncien wzser ej, gu¬
tzgk W, hwarföre han sig der uppehallerz dome da Ratten tick WHAT
Samma lag ware, der hustrun öfwergifwer mannen· . - « « . .¬
7 Z. Har mannen rest Utom Riket i wetterligt ärepde, säfomför Koizuu. —
gens ellcr Nikets tjeust, handel öller annat losiigt företag, och kommer han
ej åter, inom är och dag fedan ärendet siutades, eller wet man ej« om ärm¬
det Hutadt är, och har mannen ej på fyra är lätit af sig hötka;;- dä mäzhujz
struu det hos Stätte-n anmålaz och låte Nätten tre gängpr i«allmänna tidzs
ningarna införas kallelse titl- manuen att sig inställa eller.förfall wifm göt,
han ej någotdera, och will hustrun frän honom Eiljasz döme dä Rättey
till skilnad, sedan är ocb dag försiutit, ifrän det kallelfen sista gängen kunå
gjordes. Hat-, enär lpsning ägätt efter tp i 6 S sägs, make, som den av¬
dm öfwergifwit, wifat «giltä-gt skål att utrikes sig uppehålla, men kommer
sedan ej återz då må ock få förfaras, fom uu sagdt är. « - J
8 Z. Fallen ene mal-en i wansiunighetz dä kan ikilnad nf den andra
fökass Rätten falle den wansinnigas närmaste fkpldemäm eller förordne,d6r
fkpldemän ej sinnas, god manz och undersöke fedan, huru makarne sam¬
manlefwat: sinnes det ej, att sökanden genom härdt bemötande eller annat
fådant wållande, be.redt eller päskpndat w.a31sin11igheten, och har den i fUlla
Ue år oafbrutet fortfarit, utan att läkaikn gifwer föchOPPUTUg, act den
Wansinnige bättras kam dä mä stsicnad bewicjass « . ·
» 9 Z. Angifwer ene maken den andra för wåldfam behandlingeller annat
fkwlämpande och söker förty Etwa-d i ägtenskapetz då skalliRättem der deß egve
kaestållningar ej hjelpa , förwifa makarna tixlszprkoherdetr i församlingen," att
warnaF Äk wakniug ikcdd, och fullföljes ändä klagan hos Rättenz ran¬
fake Ratten, hmsu makgme sanunanlefwat: sinnes det, att hat och bitterhet