OCR Output

8 (Giftermäls Balk. Kap. 5. 6.)

Z Y« J aUND äu de falls spm k-1--9- Z och 4 M fågas, må ej all¬
män åklagare talan föra. » sz » »

9 Z— Den, ä hwnrs talan till ätergångnf giftermäl dömdt är, ware
pligtig gifwa dck Kyrkoherden i församlingcu tillkcinnaz och te"k»e-kakohkk¬
den dct is kpkkans bok. ¬

A

6 Hei-E
kOm skilnad E ägtevskap.
1 L.

Warder cnemaken förwutmen att haqustämplgt mot den andras lif; »
då ikall ägtenikapet upplöfas, chwad den oskyldigc det yrkar, "eller ej.

2 S. Gör eue maken hor, och will den andre ej dermed.öf1verfe, utans

talar derå inom fcx xnänader, sedcm han eller hon det weta keck, ychhafwa ,
de ej ifrän den tid fängelag med hwarannan haftz dä skall ock ägtenfka¬
pet tcpplösas. Ej mä« dock till fkilnad dömas, förty att make horsbrott å
sig tager, der ej annan bewisning dortill kommen « «
» Z S. Warder ene mako dömd till straff för otukt, fom emot naturen
stridande ärz dä åge den andre skilnad i ägtenskapet wimm, der- hau euer
hDU ej haft fängclag mcd den dömde, sedan gerningen honom eller henne
kunnig blef. - « . «¬

4 Z. Dömes, för lifstid, ene umka till fängslfe ellek landssiyktz då
mås skilnad i ägtcnskapet bewiljas, der den andre der pästärg

5 Z. Är ene maken dömd till fängelse eller landsflpkt i fein är; erm¬
å wiß· tivdekutsfwexp errer äro de i 4 I nämndc straff- gensm Kvnuvgms
näd, till miwa straff förwaudlade, och will den saklöfe—tx1aken skiljasz för¬
ordne derom Konungen. Lag famum ware, Der någon blifwit fälld till
wanfrägdande straffi « »

6 g. Nu Will hUsttU ägtenskapsikilnad fiska, förtp att mannen henne öf¬
wergifwitz då må hon det hos Rättcn anmälm siprker hon med hewis af
Kyrkoherden i förfamlingen, att mannen bortrcst utim wetterligt ärende,
Loch att hcm iuom ckr och dag ej tätit af sig hör-D och äxs dek exförut kun¬