OCR Output

CGiftermäls Balk. Kap. 5.) 7
5 K a p. ·

Hm ätergäng af siftprmlzk
I. Z, »

I .

A; giftermål fullbordadt- ckUdä act hinder waritk spm i 2 Kap— 2- Z, 4¬
Z, g, m, 14, 15 oky 16 M fägsz gänge det ster. —
2 Z» Gifter sig nägon, utan Konungens lof, med sin broders enka cller
spstecs efterlemnade män; gänge giftermälet äter, der ej Konungen sinner,
att det mä fast siånda. · ·
3 I. Hat wigfel skett utari lpsning, eller är wigsel förrättad af den,
fom ej sprest är; ware ogild. Är ej hinder mot giftermäletz då må m)
wigfel lagligen ske. . ,
4-Z. Refa man och qwinna utrikes och läta sig der fammanwigas, dä
fäsdant, för giftomans wägrande eller annan orsak, i Niket ej fke kunnatz
ware ock den wigsel ogild. Nu kunna hindren sedan undanröjde waraz
då mä up wigsel lagligen ske. . » .
5 g; Warder man eller qwinna till giftekmäl twungen’, eller of nägon,
som gifwit sig ut till namn eller stånd för a«nnan,-än den han« är",. till gif¬
termäl bedkagenz gänge det giftermäl äter, der takan anställes inom tre
mänadetz sedan twåiTget upphörde e«ller bedrägeriet kunnigt blef. Hat en¬
«d.era begätt gerning, fom efter lag medfößer wanfrägd, och hat den andre
e1, före wigseln, dct wetatz ware lag sank-na. » · »

e 6 Z. Finnes man eller qwinsnaswanför tirt ägtenskapz gäpge dck ckksks
Ar endera behäftad med vencriikif fj"ukdom, eller med amMU MEDIU- spm
VEOtlig och fmittofam är, erter med wederstpgglsiga lyten, förtiigcr det och
faskunda bedräger annan till giftermålz wars lag fanuna. För lytenmck
Bock drei-ging ej Ec, der ej talan anställes inom tre månader efter wigseln..
, — Warder, efter wigselm för männen 1vetterligt,satt qwinnanzförut
UT MWU lägrad blifwit, och will han ej förcåta henne,-utan talar verä,
iuom fex mänader, sedau wigfeln ikeddez gånge giftemtålet äter- Lag
fiJUUUA Ware- Der umm1en, efter fäsiningen, läfgersmäl beseiti¬