OCR Output

s (G«iftermckcs Bau-. Kap. Z. 4.)

10 Z. Ej skall lysning uppehällas i andcm, än de fall, fom i 6,«7 Vch
8 M fagde åwz Man få är, att fästcthn flelf fåstningen brpter. Ar fäl¬
uad i fästuing siedd- -me i 1 Kap. 8 S fägsz tekne det kprkoherden i kyr¬
« kans bok." — ( . ' — - .¬

4 Kap.
· Om Wiss-ek¬

IS.

Nu är lpsning fullcindad utan -jäf, erler har jäf -uppstä-tt, men ej fau¬
följdt ellcr ock ogilladt blifwitz då skall Kyrkoherden«, der han ej- sjelf wi¬
gcr, gifwa bewie, att hinder mot giftermälets fullborda-n«ej är; och äge
scdan Priest, fom qnlites, att wigfel förrätta. Har allenast en lpsning Kett,
.i scidant fall-" som i-3 Kap· 55 sägsz då wå swigsel«cj förrättas fö:r, ein
ä audra dagcn dereftcr. - . ·

’ 2 Z. -Wäd wigfcl ikola wittnen när waraz och tekne Kyrkoberden i ·kyr¬
kans bok wigselns, sä ock nanmen ä minst twenne wittnen. Wiger annan
Yrcstz underrätte him Kprkoherden derom, fä att wigfeln i kprzkans bok
mä tcknad warda. Hat wigfel lagligen ikett utom Riketz dä jkall ock
den, schau makarne till Riket kommst, teknas—i kyrkans bok uti den försam¬
li11g, der makarne först hemwist taga. . "

3 Z, Är fästchjon för wigfel motwilligt, och talar andra fåstehjonetderåz
das Stätten förelägga tid till lwigfkh eftcr omständigheterna.. undandra-¬
gbr seistehjonet sig ändå och wcser ej förfallz wurde fåstningen anfedd, sä¬
’som" utan jaga skäl brutm . , , . .

4 Z. Dör, TUUM Wigfel ökommer, man jfräp fästeqtpinna, med hwilkm
ban asiat barnz dä äge hon all den rä·tt, laggift hustrct tillkommer, ändä
ntt bamet före fästningennfladt war« s : « '

5 Z. Hwad wid lpsning och wigsel för perfoner af främmandelära wi¬
dare iaktkagvs b"5-1«- sfå .yck," hum sprcst -sik0ssas, som olagligen lpfcr eller
wigcrz derom är färskildt stadgadt. "