OCR Output

Konumerens Befallnimgshalvandes i Västerbottens län
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. | Landskamnsliet. N:o 43.

N:o 43. Genom exekutiv auktion, som å härvarande lands¬
kansli förrättas Torsdagen den 9 April 1908 kl. tolf på dagen,
kommer att försäljas i mät förklarade, Gästgifvaren F. D. Dani¬
elsson tillhöriga hemmanet !/s mantal N:o 3 Djäkneboda i Byg¬
deå socken, omfattande 18 hektar odlad jord och 120 hektar
skogsmark, hvarå tillräcklig husbehofsskog finnes.

Å hemmanet, som är beläget vid allmänna kustlandsvägen
och med hvilket gästgifverihållning i Djäkneboda är förenad,
kunna årligen utsås 12 hektoliter korn och hafre, 7 hektoliter
potatis samt utfodras 8 å 10 kor och 2 hästar.

Följande åbyggnader finnas uppförda:

a) boningshus af timmer under asfalttak, innehållande 6
ram. och. kök;

b) en flygelbyggnad, innehållande dels 3 boningsrum och
kök, dels häststall i 2 afdelningar, portlider, foderrum och hem¬
lighus;

c) en uthuslänga, innefattande matbod, mangelbod, red¬
skapslider och vedbod jämte fähus och foderlada;

d) en tröskloge med sädeshässja;

e) en bagarstuga;

f) en stenkällare; samt

g) å hemmanets kvarnplats vid Lillån en sågbyggnad, som
Jämte tillhörande vattenturbin innehåller cirkelsåg, klyfsåg, spån¬
maskin och gröpkvarn. Beträffande denna sågbyggnad anmär¬
kes dock till iakttagande, att en såsom hjälpmaskin till sågen i
ett särskildt närstående maskinhus inmurad lokomobil, värd om¬