OCR Output

’(Gifteemäls Balk. Kap. 2,«s«5.) « 5

L Z. För den, som förut warit gift- må lysning ej thärdas, innan det
wises, att iagtaget och fullgjordt är, hWUd «i»12 Kap. 14-Z. findqu

4 Z. Lysning skall affunnas från predxkstolen i den förfåtnling, der
qwinnan sitt hemwist hafwer, tre föndagar efter hwarannanz vch IFle
sfästehjonens namn och ständ- så Dck Men- der Manner sitt hemwist hafWkUs «

i lysningen utfättas. ’ · « « s»
5 Z. Wart-er mannen tell hastxgt uppbrott mot fcenden bopad Mr för

annak Konungens eller Rikets ärende befalld till Xutrikes resu, spm ej käk
most-of- eller faller något af fästehjonen i fä ffwär sjnkdom, att fara cik fsk
lifwetz då mä lnsning jke allenast å en söndag eller helgedagz werde dock
orsaken dertill i lysningen tillkaennagifckven .

6 S. Yppas, fedan lysning utfärdad är, laga hinder mor« ägtenfkapetz
insiålle Kyrkokerden lysningen. « « .

7 Z. Nu är lpsning utfärdad för oniyndigt fästehjom wich Uågom fvm
ej till fästningen bifall gifwit, sig wara rätter giftoman; och gör emot Ins¬
ningen jåfz dä skall den inställas: Uppftär twist om giftomannqrätten,—
och fätter han, fom den rätt påstår, bergen för kostnad och fkadaz förwise
Kyrkoherdenhonom att till Rätten stemnta fästehjonenx så ock demfo för .
giftoman antagen warst, inom fex weckorzs och warde imedlertid lpsningen »
inständ. Komm-er giftomanzssom bifall gifwit, och fägersigdertilltwungenf
eller bedragen warn; då skall oek lysningen iuställas vch han förwifas att
om jäfwet stemma, inom tid fouvfagd är, der han borgen föe kostnad och
skada sätter. « · - - —

8 S. Är ett af fästehjonen förut fäst med annan, och will dMM göm ,
jåf mot giftermälet; anmäle det hos Kprkoherdm Dch ställe tillika borgen
för kostxmd och jkadm Kyrkoherden gifwe dä den jåfwande anwisning .att
siennna och inställe lysning, efkek kP i ? Z fägsc - .

9 Z. Äe jäf ,gjordt, fom i 7 eller 8 Z ikils, och ' försittes jden tid att
stemmaz »so-u der stadgad ärthfwe den jäfwande sintalan förloratz o.ch·
ågm fastshjonen rätt till ska.deständ, der de det fordre. Sker stemUkUg- Dch
pröfwass den jäfwande »tie! sin Man obefogad waraz gifwe ock då ikades
ständ. «