OCR Output

«4 (Giftermäls Balk. Kap. 2. 3.)

11 Zs Enkling eller Enka må ej träko i Uytt gifte förr, äu hauseFLHalfi
år enkling, och hon ett är enka warst. ¬

12 Z» Dä giftermckl ätergärseller skilnald i ägteusisczp Eck, mä ej qwim
zum träda i nytt gifte förr, äu ett är försiutit,·ifrån det·dbm tirl ätcrgäng
erler fkilnad wunnft laga kraft. Hur hustt’UU- Undek käkkegängem med
Rättens tillständ, färskildt hemwist antagitz då warde Ren räknad från
den dag, hon fäledes upphört att med mannen fammanlefwa.

13 g. Hak skilnad sketfför horz ware nytt gifte den kbrottsliga ej tilläs
tet f5n-, äu tu år tilländagcktt, fedan dom till ikilnad wurinit laga kraft.

14 Z. "Den,"hwars"ägtenikap blifwit upplöst., för stämpling emot makes ¬
kif, mä ej ingä nytt ågtenskap. . - "

15 S. Mqu och sqwinna, som lagligen skilde äro, mä ej ägtenskap med
« hwarannan ä nyo«,ingä, der ikilnaden skett för något af »de schl, som i
6 chp. g, Z- 9 och 10 IS fägas. »

ös. 16. Einellan dem, sour med. hwarannan gjort hor, sware ägtenskap
ff ksbudet. — « "

Z Kap.
f1 Z.

Dei man och qwiima till ägtenfkap fäste dro, efter ty i i Kap. Eile, tckz
ne· dct Kprkoherdcn i kprkans bok och utfärde genast lysning.

2 Z; Gitter ej fästehjou wifa, att det till ägtenskap ledigt ckrz« tkkne Hing
då kakohekdm füstningen i kprkans Bok och kungöre sedan trc gånger",
i allsnäcma Tidninggrna, att klauder cmot det tirmsukta giftermäl hos ho¬
uvm anmälas mä; vch warde ej lyst förr·, äu tre mänadxr frmusiutjk, se¬
dan sista klingörclfen st’edde: är fästehjonet utlcknding o«ch" har ej wisiots
inom Riket i fulla tu är; dä mä lpsning ej ske förr, äu sex mäuqder tin¬
ändalupic, sedan sist kungjoxdt war.