OCR Output

(Giftermäls Balk. Kap. 2. 3
· 2 Kap. «
Omhinder niot ögtenskap.

1 Z. « «

Man eller qxvimm mä .ej ingä ägtenjkap föUF äu han fyllt tjuguctt,
och hon femkpn X(sir,.utcm Konungen demsl lof gtfwer. Dock ware, j all¬
månhkb ckgkmskap killätek fök AUMDSCUH IMP- då De fyllk AVMDU är,ä lan¬
det bofatte äro ocb tillträdt jordbruk eller nära sig af siöjd eller handtwerkx
, Lapp-Allt:wgens föncr mä gifta sig, dä de fyllt sjutton är. .

2 Z. Agtenskap är ej tillåtet emellan dem, fom äro med ihwarwmcm i
rätt nedstigande eller uppsiigande skyldskap, ehuru långt den sig sträcker.

Z-Z.s J ikyldfkap ä sidan är ägtenskap ej tillätet emellan broder och sy¬

ster, eller den man dem och den andras afkomlingar. ¬
. 4»Z., Ägtenskap är-ej tillätet i rätt ncdstigande swägerlag, somär mcd
fons eller dotterseller deras afkomlingars fränikilda eller efterlefivatide ma¬
karz ej eller i rätt uppstigande swågerlag, som är med faders ellet moders
eller deras föräldrarseller förfäders senare maka1«. — ·

5 Z. J, fwågerlag ä sidan må ej nägon, utan Konungens lof, gifta sig
med sin broders enka, eller nie-d sin fysters efterlemnade man.

6 S. Ej mä son gifta sig med modren," dä hans fader lefwcr och är gift ’
med dottrenz ej eller dotter med fadren, dä hennes moder lefwer och ärgift
mcd fonen. » - »

7 Z. J de fall, fom i 2, Z, 4 och 5 IS fagde äro, Falljkilnqd ·ejj go¬
xaå emellan hel-och Zhalffkylda.s Ware ock ägtenikap ITW fSk·bUDek- Vm
bkodsbandet kommesaf ägtenikap eller Of läsersmäks ,

ZLH Den, fom med werklig fallandefot eller annan årftligen smittcms
« de ssdeom behäftad är, må ej ingå ägkenskap. - .
smt För den,·fom till lifstidsfängelfe dömd är, wen-e ägtenskap ej til¬
s c . - « "

10 Z. Giftij est-er qwinnd insä ej ingävyttsägtenikah innanj»förra Eg¬
tcnjkapct gcnom makens död upphört, eller jkiluad lagligen jkett