OCR Output

g (Giftermåls Balk. Kap. li)

6 Z. Son eller dotter,sfomnwndig zx»,-men hemma2 hps fadek Mr moder
wistas, ware pligtig attjföre fäsininjgtill ägtenfsap, föka deras råd. D

7 Z. Nu hafwa man och qwinrza till ägtenskap famtpcke gifwit, span Z
fägs, och har giftoman sitt bifall lemnat, der det efter 2 Z..Uzdzgk warst«
eller är räd af föröildrar sökt, i det fall, som i 6 S nämnesz dck syst-ist¬
ning skedd. » ..

8 I. Wilja fästchjon brpta fästningz gifwen det Kyrkoherden tinkåyna.
Kprkoherden iM dä- i Uärwaw Of fäsisthvcns förcildmk, euer närmqsie
minder, som i prten dro, få ock några af församkingens kedamöter, dem
till förlikning räda· Kmma te ej förlikasz gifwe Kyrkoherden denz,bewis,
att de jkildeära Will den ene sktiljas och den andre ej;. döme då Räum¬
till ssilnad. — — . .

9 Z. Hwar, fom fästning utanlaga skål brpter, ware skyldig- atttill den
andra skadeständ gifwa-, efter ty fom skäligt prö.fwas. Ar qwinnan, efter
fästningem af masnnen lågrad, och brpter hcm fästningen utakxlaga Essig
warde hon ock för ägta httstru fötklaradt brytes fästningeå för lqga ffcklz
ware lag famma, der qwinuan i god tro war.

10 Z. Laga skäl att bryta fästning äro: om man till fässiningen blifwittwuw
gen eller bebt-agent om den, man öfwexgifwer, är behäftad med« obotlig el¬
ler Venerifk sj—ukdom, eller med annan fjukdpm, fom smittofam oth- läng¬
warig är, eller med hewiiga och wedcrstyggliga lytem om den fästs sig med
annan eller gjort gerning, fom röter deß goda namn och rpkke, kllkk Um
qwinnan lätit sig af anncm kägws och sädant före fästzningm ej kunnjgk
war. Gö:·, efter fästningem wann-en lägersmälz ware ock det laga skckk fök
qWTRUM M fäsiningen b1«yta. , Nu kunna andre ikäk gifwas förez pköfwe
Dä Rämnk Vm De Uf den wigt Fro, att de gälla mä. » .

11 Z. Ej må den,fom fästningbrutit, giftrrmäl medanxnan fullbokda käm
än den öfwergifne förlikt, cllcr deß rätt till fkadestcknd pröszad zus» Skek
det; hafwe sändå den öfwergifne siu rått till skadestäxnd öppem « —

12 g. Fikmes emotckgtenskapiaga hinder, fOM i2 KAP- fägsz dä mä feist¬
ning ej ske. Yppas hinder, och ko«miner fräga app, om det lagligtärzpröf¬
we dct Rätteu, mir anmcilan derom görcs.