OCR Output

GiftcrmålsBalk. s¬
·-1K,ap.f
Hm fäftniug »ein cigeenskjak

1 Z.

Witz-a ian vch qwirma ågtenikap med hwarannan.i-ngäz.gi«fwen ssitt
fria jadch famiycke dertisl Kprkoherden i den församling tillkänna, hwarest
qwinnan sitt hemwist hafwer. Sker det muntligenz dä. ssola twetme wittnen
uär warm iker det Erisiligenzwarde ock Erisieniiftwenne wittnen befannad.

g S. Ompndig tage, till ägtenskap, giftonmns bifallz och warde det munt¬
ligen eller skriftligen tillkännagifwet, som i 1 Z sägs. - ¬

Z S. Fadercsr sinabarns giftoman, och moder måräd gijwa. Ae fader dödz
dä är moder, med ikyldaste fädernefränders råd. Fosterfader och kostet¬
moder hafwa giftomannarätt för den, de till fostran upptagit. Lefwa ej eg¬
ne eller fosterföräldrarz ware giftoman den, som fader erler, dä han död
är, moder med skyldaste fäderne fränders räd, jkriftligen eller inuntligen, «
i wittnens närwaro,sdertäll nänmt, Finnes ej nägon nåmndz då är sank-,
broder: dernäst halfbeoder af fäderne": fedan halfbroder af möderne. Les¬
"wer ej sambroder eller halfbroderz dä är faderfader giftomam demäst mo¬
derfader: efter honom faderbroderx fså moderbtfoder. Åro siere bröder, fa-, »
derbe-öder eller moderbröderz ware den äldste giftoman. År ej någon Of «
dem tillz äge förmyndare giftomannarcitt. , —¬

- 4 J. Will mcm göra jäf emot giftomau, förtzs atthachikickligåheller af—
UUvat ikälz anmäle det hos Rätten. Gillas jäfwetz ware giftoman den,
spm Nårmast den «jäfwade är, -efter ty T Z Z Eil-s: samma« lag ware,
des-« rätter giftoman ej är i tillständ att giftomannarätten utöfwa. Finnes,
i Vcßa fall- ej annan giftomanz då skall Mitten giftoman nämua. »

5 Z« WeTgrar giftoman famtpcke till giftermälz pröfwe ock Nättem då an¬
mäcan gösse, om wär dercin är. « ¬

L.