OCR Output

(Ändringar i civillagen.)

den uppgifnck ägarenz och stämme han, inom M mcknadek dekefter- ellek Ware
fm talan qwttt. T
. 6 Kaps
8 s. Dä qwakstad werkställe8, eller förbtzd emot stingring eller utgifwande
af gdldencirs gods kungores, warde gäldenaren eller den , som godset innehaf¬

wer underrättad -om det an war om efter la ä qwarstadens rubbnin euer
d förbudsbrottet fdcjer. s « s g S

Rättegångs Balk.

— 7 Kapf « «

H §.»Hwar, som rättegäng åhöra will, skall sig tyst och atkständigt skicka.
Gor nggon annorlundaz warde först warnad: rättar han sig ex derafz dä må
han fran rummet afwisas. «

23 Kap.

· 31 Z. Den, so1n..wittne.påkallat, betale deß Zesekostyad och uppehälle« Säm¬
1as de ej deromz lagge Ratten dem emellan, da anmcilan ster. ·

30 Kap.

12 §.« Den , sonUfter dom är medborgerligt förtroende förlustig, eller som
xknder tklltal står fdr brott, som medförer sädan påföljd eller förlust af tät¬
tcgheten att förg andras talan, mä ej till fullmäktig antagas. »

26 §». Fulkmaktig skall redligen och med all "flit drifwa den sak, honom for¬
trodd ar. Forsummar eller wanwårdar han hufwudmannsens rättz hafwe den-v
ne wäld att tala honom lagligen till och söka sin skada af honom äter, inom
är och dag sedan han det weta feck.

36 Kap.

9 §. Ser tnißfirinelse eller oljud, och är brottet ej»swäxare, än att deren¬
daststmedl tboter belciggas börz då må Rätten dertill falla, t sammanhang med
twi emå e . « » « « « » .

14 §. — —- ——— — Ar försummelsen längre,o än t»r»e manaderz upphöre då
dagaboten, och waxde den försumlige straffad sasom sor annan wärdslöshet i
embetet eller txenstem

S to c kh o ! m, tryckt hos J. Hör-berg, 1836.